24.10.2016 r.


I N F O R M A C J A

o zmianach w przepisach prawa pracy.


I. Przypomina się pracodawcom – rzemieślnikom o dokonaniu aktualizacji informacji o warunkach zatrudniania pracownika „ w zakresie okresu wypowiedzenia „ umów o pracę na czas określony.


 1. Od 22 lutego 2016 r. nie obowiązuje już dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.


 1. Długość okresu wypowiedzenia tego rodzaju umowy zależy obecnie od stażu zakładowego.


 1. Pracownicy, którzy w dniu 22 lutego br. byli zatrudnieni w ramach umowy na czas określony, wejdą w jednomiesięczny okres wypowiedzenia dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r.


 1. Osiągnięcie następnego okresu wypowiedzenia – trzymiesięcznego- nastąpi dopiero po upływie 3 lat od tej daty.


W załączeniu podaje się wzór „ aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia”.


Uwaga! Aktualizacja informacji ma odniesienie tylko do umów na czas określony zawartych przed datą 22 lutego 2016 r.


II. Z dniem 1 września 2016 r. musimy potwierdzać umowę o pracę na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Oznacza to że 1 egz. umowy o pracę musi otrzymać pracownik przed rozpoczęciem pracy w pierwszej dniówce roboczej.

Opracował: specjalista. Bhp Jan Głuszczak. 
I.   Zmiany w przepisach prawa pracy w części dotyczącej umów o pracę.

 

1.     Nowe uregulowania przy umowach o pracę na okres próbny.

2.     Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy.

3.     Nowe limity zatrudnienia na czas określony tj. obowiązuje tzw. zasada „33 i 3” która oznacza , że umowa lub umowy na czas określony nie będzie mogła trwać dłużej niż 33 miesiące, a liczba  tych umów  nie będzie mogła przekroczyć 3.

4.     Nowy wzór umowy o pracę.

5.     Dłuższe wypowiedzenia umowy na czas określony.

6.     Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

7.     Obowiązki informacyjne wobec PIP i pracownika.

 

(Zmiany obowiązywać będą z dniem 22 lutego 2016 r. a uwzględnione zostały już w nowym kodeksie pracy.)

    


II.  Zmiany w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów z tytułu rodzicielstwa.

 

 1. Z dotychczasowego katalogu urlopów rodzicielskich został usunięty dodatkowy urlop macierzyński (wymiary urlopu macierzyńskiego pozostały na dotychczasowym poziomie).
 2. Rozszerzeniu uległ zakres osób, na rzecz których pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego.
 3. Podział urlopu macierzyńskiego między pracowników – rodziców
         (nowe procedury składania wniosków w sprawie korzystania z poszczególnych urlopów rodzicielskich, rezygnacji itp.)
 1. Udzielanie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach.
 2. Nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego i wychowawczego.

 


III. Zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14.

 

 1. Zwolnienie to tzw. opieka ustalane jest w dniach lub w godzinach i wynosi 2 dni lub 16 godzin w ramach danego roku kalendarzowego.
 2. O tym czy zwolnienie /opieka/ będzie wykorzystane w dniach, czy w godzinach decyduje pierwszy wniosek pracownika.  

 (Zmiany w pkt. II i III obowiązują od dnia 2 stycznia 2016 r.)

 

IV. Wartość współczynnika urlopowego w 2016 r.

 

Wysokość współczynnika urlopowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 21.

Dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze współczynnik wynosi:

- dla ½ etatu    10,5

- dla ¼ etatu    5,25

- dla ¾ etatu  15,75