Płatnik podatku PIT


Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W 2015 r. płatnik musi dokonać kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek oraz w stosunku do ilu podmiotów dokonuje rocznego obliczenia podatku za ten podmiot. Od tej ilości zależy bowiem czy musi czy tylko może dokonywać wysyłki deklaracji przez internet.

 

Jeżeli płatnik chce lub zmuszony będzie do wysyłki druków przez internet, będą one:

 • Podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem),
 • Wysyłane za pomocą profilu ePUAP.

 

Forma wysyłki do US

Płatnikiem jest:

Biuro rachunkowe

Podmiot rozliczający
1-5 podatników

Podmiot rozliczający
6 i więcej podatników

Papierowa

Nie ma możliwości wysyłać papierowo

Może składać druki papierowe

Nie może składać druków papierowych

Elektroniczna (ePUAP lub e-podpis)

Musi obowiązkowo elektronicznie

Może (jeśli chce) elektronicznie

Musi obowiązkowo elektronicznie

 

W przypadku, jeżeli płatnik rozliczający od 1 do 5 podatników wybierze wysyłkę w formie standardowej (nie – elektronicznej), wówczas druki sporządzane przesyła nie tak, jak miało to miejsce dotychczas do końca lutego, lecz do końca stycznia roku następującego po danym roku (w 2016 roku 31 styczeń przypada w niedzielę, stąd termin wydłuża się automatycznie do 1 lutego 2016 r.). Przyspieszeniu ulega wyłącznie termin przesłania druków do urzędu skarbowego.

 Nadal natomiast do końca lutego 2016 roku przekazać należy druki podatnikom. Oczywiście dopełnienie tego terminu wcześniej będzie działaniem prawidłowym. Wysyłka lub przekazanie druków płatnika w formie tradycyjnej - papierowej – do urzędu skarbowego, przyspiesza termin, jaki posiada płatnik na złożenie druków podatkowych. Do tej pory składał je nie później niż końcem lutego. Obecnie będzie musiał złożyć je z końcem stycznia.

Jeżeli płatnik (rozliczający od 1 do 5 podatników) zdecyduje się informacje i deklaracje dobrowolnie przekazać w formie elektronicznej, wówczas termin na ich przekazanie pozostaje taki sam, jak rok temu. Druki musi złożyć z końcem lutego.


Płatnik rozliczający 6 podatników lub większą liczbę

Do sumy 6 lub więcej podatników zaliczać należy podmioty, w stosunku do których podmiot pełni rolę płatnika. Jeżeli podatnik ma zawartą z płatnikiem więcej niż 1 umowę w roku – cały czas mówić należy o jednym podatniku (liczy się podmiot – osoba, a nie ilość nawiązanych umów). Do sumy tej wlicza się też podatników, dla których podatek pobiera się ryczałtowo (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, dzieło, na podstawie umów do wartości 200 zł).

 

Suma obejmuje zatem podatników, dla których dokonuje się wypłat:

 • z tytułu umów o pracę, stosunku służbowego, umów o pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, umów o dzieło, umów zlecenie, umów podobnych do których stosuje się przepisy o umowie zlecenie,
 • stypendiów,
 • dniówek obrachunkowych, udziały w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także zasiłki pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • emerytur i rent z zagranicy,
 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211),
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich • z tzw. działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PIT) oraz z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT),
 • komornika sądowego lub podmiot niebędącego następcą prawnym zakładu pracy, przejmującego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • należności lub świadczeń z tzw. innych źródeł.

Do sumy tej zaliczają się również płatnicy sporządzający roczne rozliczenie podatku za podatnika, na podstawie jego wniosku.

 Obowiązek zachowania formy elektronicznej dotyczy wyłącznie druku przekazywanego do urzędu skarbowego. Płatnik nadal informacje sporządzane dla podatnika przekazać może:

 • w formie tradycyjnej
 • za pomocą internetu (podpisaną e-podpisem).

Termin w tym przypadku jest niezmienny – koniec lutego. Zatem wysłanie druku w formie papierowej do urzędu skarbowego nie wpływa na termin, w którym trzeba go wysłać podatnikowi.

Formę papierową wysyłanego podatnikowi druku zachować mogą również biura rachunkowe oraz podmioty rozliczający więcej niż 5 osób.

 

Terminarz płatnika - nowe terminy przekazania deklaracji

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT-4R

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 1 lutego 2016 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-11

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2016 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2016 r.

PIT-8C

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2016 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2016 r.

PIT-8S

Od 1 stycznia 2011 r. płatnik nie przesyła tej informacji - w jej miejsce wprowadzona jest PIT-8C

Od 1 stycznia 2011 r. płatnik nie przesyła tej informacji - w jej miejsce wprowadzona jest PIT-8C

PIT-8AR

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 1 lutego 2016 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-R

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2016 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2016 r.

informacje IFT

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2016 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2016 r.

PIT-40

Forma papierowa* - do 1 lutego 2016 r.

Forma elektroniczna - do 29 lutego 2016 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 29 lutego 2016 r.

 

* Z formy papierowej nie skorzystają biura rachunkowe oraz płatnicy rozliczający 6 lub więcej podatników. Wspomniane podmioty zobowiązane będą do przekazania dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną - w terminach właściwych dla formy elektronicznej.

 

Obowiązek wystawiania rocznych informacji i deklaracji podatkowych nie dotyczy wszystkich przychodów. W szczególności obowiązku takiego nie mają samozatrudnieni, prowadzący działalność wykonywaną osobiście, prowadzący najem, czyli podmioty, które nie pobierają zaliczki na podatek, lecz obliczają i wpłacają ją sami na rzecz urzędu skarbowego. Tacy podatnicy kwoty uzyskanych przychodów deklarują bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym.

Brak wypełnienia obowiązku ze strony płatnika nie oznacza, że nie składa się deklaracji PIT. Wręcz przeciwnie – należy samemu dokonać obliczenia kwot i złożyć deklarację roczną do urzędu skarbowego.

 Rozliczenie roczne podatku jest tylko elementem pracy, jaką wykonuje płatnik. Trafia do niego szereg oświadczeń, na podstawie których ustala on wartość zaliczek, które następnie pobiera on i wpłaca do urzędu skarbowego. Są to w szczególności:

 • PIT-2 – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • PIT-2A – oświadczenie o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych,
 • PIT-3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ZUS o obniżaniu kwoty zaliczek miesięcznych o 1/12 kwoty wolnej od podatku,
 • PIT-12 – wniosek o rozliczenie roczne za podatnika,
 • informacje o pobieraniu zaliczek na podatek osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotna,
 • certyfikat rezydencji podatnika.

UWAGA!

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, złożyć je do urzędu skarbowego musi do 1 lutego 2016 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną - termin wydłuża się do 29 lutego 2016 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R składa się do urzędu skarbowego do 29 lutego 2016 r. i zachować można wyłącznie formę elektroniczną.

Te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 29 lutego 2016 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru).

Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8AR, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.