Ustawa o rzemiośle

Ustawa o rzemiośle - strona ZRP


Najnowsza zmiana Ustawy o rzemiośle


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 1782

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182) wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 1. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.1) ) mogą wykonywać tę działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób jest zaliczana do rzemiosła.";
 2. w art. 2:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
   1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub
   2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.",
  2. uchyla się ust. 1a,
  3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.",
  4. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
   "6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.";
 3. w art. 3:
  1. w ust. 3g pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   "4) informuje kandydatów o wysokości opłaty za egzaminy - przy czym opłata wynosi za egzamin:
   a) mistrzowski - 30% podstawy,
   b) czeladniczy - 15% podstawy,
   c) sprawdzający - 5% podstawy,
   d) poprawkowy - 50% opłaty określonej w lit. a albo b;",
  2. po ust. 3g dodaje się ust. 3ga w brzmieniu:
   "3ga. Przez podstawę, o której mowa w ust. 3g pkt 4 lit. a-c, należy rozumieć kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.",
  3. ust. 3h otrzymuje brzmienie:
   "3h. Izba rzemieślnicza może zwolnić osobę przystępującą do egzaminu z opłaty, o której mowa w ust. 3g pkt 4.",
  4. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. Przygotowanie zawodowe w rzemiośle realizowane jest na zasadach dualnego systemu kształcenia. Nadzór nad jego przebiegiem sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, którego członkiem jest rzemieślnik.";
 4. w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. W przypadkach gdy dany rodzaj rzemiosła może być wykonywany wyłącznie po wykazaniu się przez rzemieślnika posiadaniem uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 19 ustawy wymienionej w art. 1, małżonek lub zstępni, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonują działalność za pośrednictwem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.";
 5. w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Przepis ust. 1 dotyczy także członków organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, o których mowa w art. 7 ust. 7 pkt 1.";
 6. w art. 7:
  1. w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół.",
  2. ust. 7 otrzymuje brzmienie:
   "7. Za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła jej:
   1) członkami mogą być także:
   a) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
   b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników;
   2) członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.";
 7. w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Podstawą utworzenia cechu w trybie inicjatywy założycielskiej jest uchwalenie statutu cechu odpowiadającego wymogom określonym w art. 16 przez co najmniej 30 członków założycieli.";
 8. art. 18 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 18. Przepis art. 17 stosuje się odpowiednio do izb rzemieślniczych, z tym że liczba członków założycieli (cechów) wynosi co najmniej 20.".

Art. 2.

W przypadku postępowań egzaminacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wysokości opłat za egzaminy, o których mowa w art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3.

Przepisów art. 17 ust. 1 i art. 18 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do cechów i izb rzemieślniczych działających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688 i 1712.
Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 1782