Informacje o zatrudnieniu uczniów

Zbliża się czas wyboru zawodu, czas wyboru nowej szkoły, a w przyszłości kariery zawodowej. Absolwenci gimnazjów mogą wybrać szkoły ogólnokształcące, które nie dają żadnego zawodu. Mają także możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu rzemieślniczego, poprzez odpowiedni wybór i zatrudnienie u pracodawcy oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu w charakterze pracownika młodocianego.

Najczęściej wybieranymi zawodami na terenie powiatu gorzowskiego i Gorzowa Wlkp. są następujące zawody:
piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer, krawiec, tapicer, stolarz, elektryk, elektromechanik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, kamieniarz, ślusarz, mechanik precyzyjny, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy.

Walorami tego systemu kształcenia są:

  • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy,
  • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,
  • tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem, pracodawcą i pracownikami.

Okres nauki zawodu jest ustalony w umowie i wynosi 36 miesięcy. Okres takiej nauki jest zaliczany do stażu pracy. Uczeń ma prawo również do wynagrodzenia za pracę, które wynosi

od 1 marca 2024 r. zarabiać co najmniej:

w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 8 proc. podstawy – to jest 603,23 zł,

-w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 9 proc. podstawy – to jest 678,63 zł,

-w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 10 proc. podstawy – to jest 754,04 zł,

w przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 7 proc. podstawy, to jest 527,83 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1348)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (M.P z 2024 r. poz. 110)***********************************************************************************


od 1 września 2019 r. odpowiednio:


  • w pierwszym roku nauki - 5%
  • w drugim roku nauki - 6%
  • w trzecim roku nauk - 7%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.


Więcej o nowych stawkach w załączniku na dole strony - Informacja ZRP.


AKTUALNE STAWKI WYNAGRODZEŃ

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


Okres: 1.12.2023 r. - 29.02.2024 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia - 575,60 zł


nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia - 647,55 zł


nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia - 719,50 zł


nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 503,65 zł
Okres: 1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia - 356,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia - 427,46 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia - 498,70 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia - 284,97 zł.

Podane kwoty, są kwotami brutto.
Okres: 1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia - 336,67 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia - 404,01 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia - 471,34 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia - 269,34 zł


1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

Okres

1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

311,76 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

374,11 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

436,47 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

249,41 zł

Podstawa prawna:§19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. W sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Z 2018r. Poz. 2010 ze zm.).Od 1 czerwca 2020 r. zmieniają się stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych, które są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia, a w I kwartale 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło - 5.331,47 (Mon. Pol. z 2020 r. poz.412).

Obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych: 

I rok nauki - 266,57 zł, 

II rok nauki - 319,89 zł, 

III rok nauki - 373,20 zł.

Stawki te obowiązują do 31 sierpnia 2020 r.


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwent uzyskuje tytuł czeladnika w określonym zawodzie, który jest uznawany na rynku pracy oraz honorowany i wysoko ceniony w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle, po uzyskaniu świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej oraz zdaniu egzaminu czeladniczego, mają otwartą drogę do dalszego szkolenia i mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika można załatwić w Cechu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi rejestry zakładów szkolących i zawartych umów.

Aby uzyskać informacje na temat warsztatów rzemieślniczych szkolących uczniów w interesującym Cię zawodzie można skontaktować się z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. ul. Obotrycka 8, tel. 95 720 20 31.Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. wyniosło - 4.255,59 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012).

Okres

1.12.2017 r. - 28.02.2018 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

170,22 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

212,78 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

255,34 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
Wysokość wynagrodzenia i składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 okres obowiązywania:  od  1.03.2016 do  31.05.2016

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło - 4.066,95 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148).

Okres

1.03.2016 r. - 31.05.2016 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,68 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

203,35 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

244,02 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,68 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,88 zł

15,88 zł

rentowe

10,57 zł

2,44  zł

chorobowe

-

3,99 zł

wypadkowe

x*)

-

203,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,85 zł

19,85 zł

rentowe

13,22 zł

3,05 zł

chorobowe

-

4,98 zł

wypadkowe

x*)

-

244,02 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,82 zł

23,82 zł

rentowe

15,86 zł

3,66 zł

chorobowe

-

5,98 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  

od  1.09.2016 do  30.11.2016

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2016 r. wyniosło - 4.019,08 zł (M. P. z 2016 r. poz. 782).

Okres

1.09.2016 r. - 30.11.2016 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

160,76 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

200,95 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

241,14 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

160,76 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,69 zł

15,69 zł

rentowe

10,45 zł

2,41 zł

chorobowe

-

3,94 zł

wypadkowe

x*)

-

200,95 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,61 zł

19,61 zł

rentowe

13,06 zł

3,01 zł

chorobowe

-

4,92 zł

wypadkowe

x*)

-

241,14 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,54 zł

23,54 zł

rentowe

15,67 zł

3,62 zł

chorobowe

-

5,91 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Składki ZUS

www.wskazniki.gofin.pl

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl   sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

okres obowiązywania:  od  1.06.2016 do  31.08.2016

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016 r. wyniosło - 4.181,49 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 443).

Okres

1.06.2016 r. - 31.08.2016 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

167,26 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

209,07 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

250,89 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

167,26 zł
(I rok nauki)

emerytalne

16,32 zł

16,32 zł

rentowe

10,87 zł

2,51 zł

chorobowe

-

4,10 zł

wypadkowe

x*)

-

209,07 zł
(II rok nauki)

emerytalne

20,41 zł

20,41 zł

rentowe

13,59 zł

3,14 zł

chorobowe

-

5,12 zł

wypadkowe

x*)

-

250,89 zł
(III rok nauki)

emerytalne

24,49 zł

24,49 zł

rentowe

16,31 zł

3,76 zł

chorobowe

-

6,15 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 

okres obowiązywania:   od  1.03.2016 do  31.05.2016

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło - 4.066,95 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148).

 

Okres

1.03.2016 r. - 31.05.2016 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,68 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

203,35 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

244,02 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,68 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,88 zł

15,88 zł

rentowe

10,57 zł

2,44  zł

chorobowe

-

3,99 zł

wypadkowe

x*)

-

203,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,85 zł

19,85 zł

rentowe

13,22 zł

3,05 zł

chorobowe

-

4,98 zł

wypadkowe

x*)

-

244,02 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,82 zł

23,82 zł

rentowe

15,86 zł

3,66 zł

chorobowe

-

5,98 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 


okres obowiązywania:  od  1.12.2015 do  29.02.2016

 

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015 r. wyniosło - 3.895,33 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1086).

Okres

1.12.2015 r. - 29.02.2016 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

155,81 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

194,77 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

233,72 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

155,81 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,21 zł

15,21 zł

rentowe

 10,13 zł

2,34 zł

chorobowe

-

3,82 zł

wypadkowe

x*)

-

194,77 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,01 zł

19,01 zł

rentowe

12,66 zł

2,92 zł

chorobowe

-

4,77 zł

wypadkowe

x*)

-

233,72 zł
(III rok nauki)

emerytalne

22,81 zł

22,81 zł

rentowe

15,19 zł

3,51 zł

chorobowe

-

5,73 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Załączniki:
attachment Informacja ZRP (Stawki wynagrodzeń (2).pdf)