Gorzów Wlkp. dnia 02.09.2022 r.NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Funduszu Pośmiertnego


zawiadamiamy, że zgodnie z § 12 i 13 Regulaminu Funduszu Pośmiertnego, na podstawie uchwały Zarządu Funduszu Pośmiertnego z dnia 01.09.2022 r. zwołuje się: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27.09.2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, a w przypadku braku frekwencji w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 10:15, które będzie władne podejmować wiążące uchwały niezależnie od liczby przybyłych członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w świetlicy „Domu Rzemiosła” przy ul. Pionierów 1 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad.

3. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6. Sprawozdania:

a) Zarządu Funduszu Pośmiertnego za okres od ostatniego Walnego,

b) Komisji Rewizyjnej

7. Przedstawienie planu rozliczenia Funduszu Pośmiertnego.

8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.

9. Wybory uzupełniające

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium jego członkom,

b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) planu rozliczenia Funduszu Pośmiertnego,

d) ustalania wysokości 100% wysokości świadczenia,

e) zmiany brzmienia § 26 Regulaminu Funduszu Pośmiertnego,

f) likwidacji Funduszu Pośmiertnego Pośmiertnego i powołania Komisji Likwidacyjnej.

11. Wolne głosy i wnioski.

           12. Zakończenie.


Sprawozdanie Zarządu Funduszu Pośmiertnego, Komisji Rewizyjnej, zamknięcia rachunkowe, projekty podstawowych uchwał, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin obrad wyłożone są do wglądu w biurze Cechu w godzinach urzędowania.

Wymienione dokumenty dostępne będą także na stronienie http://cech-gorzow.pl/ w zakładce „Materiały na Walne” dostępnej po zalogowaniu się:


Login: *******************

Hasło: *******************

Hasło i login podane jest w wysłanym piśmie.


Uwaga! Do logowania się należy używać odpowiednio dużych i małych liter oraz polskich znaków. Proszę hasła i loginu nie udostępniać osobom postronnym.Za Zarząd Funduszu Pośmiertnego

Jan Westfahl


Materiały na Walne