Zarys historyczny

Różne były koleje polskiego rzemiosła - od politycznej chęci jego likwidacji, poprzez „zielone światła”, do trudnych dzisiejszych czasów, podobnie kształtowały się także dzieje gorzowskiego rzemiosła. Niniejsza biografia ma na celu przybliżenie historii organizacji cechowej, jego zarządów i pracowników.

Problematyczne jest ustalenie ścisłej daty powstania gorzowskiego Cechu, gdyż pierwsze polskie zakłady rzemieślnicze powstawały często na bazie poniemieckich zakładów - tuż po zakończeniu wojny w 1945 r. i były zrzeszone w różnych organizacjach. W latach 1945-1947 około 400 zakładów rzemieślniczych było zrzeszonych w 17 cechach i grupach branżowych.

 • 05.03.1945 r. Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na miasto Poznań powierzył zorganizowanie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Władysławowi Zakrzewskiemu - urzędującemu do września 1939 r. Prezesowi Izby.
 • 03-05.1945 r. Pierwsze zakłady rzemieślnicze: piekarnicze, rzeźnicko-wędliniarskie, młynarskie, ślusarskie, stolarskie, kowalskie, szewskie i krawieckie rozpoczęły działalność gospodarczą na terenie miasta i powiatu.
 • W czerwcu 1945 r. 26 rzemieślników z różnych branż zebrało się, aby utworzyć „Zjednoczone Związki Rzemieślnicze” z siedzibą przy ul. Kolumba 35 (obecnie Łokietka). Uległy one likwidacji z dniem 18.09.1945 r. tj. z chwilą powstania reprezentanta ogółu rzemiosła - Powiatowego Związku Cechów.
 • 27.06.1945 r. Władysław Zagórski zorganizował pierwsze ogólne zebranie rzemieślników w celu utworzenia organizacji „Zjednoczone Związki Rzemieślnicze”.
 • 06.1945 r. Powstały pierwsze cechy branżowe:
  • Piekarzy - Starszym Cechu zastał Marian Łabędzki,
  • Rzeźników i Wędliniarzy - Starszym Cechu został Wacław Boboli.
 • 4.07.1945 r. Z udziałem 65 rzemieślników różnych branż odbyło się zebranie, w którym uczestniczył ówczesny Starosta Powiatowy Florian Kroenke.
 • 08.1945 r. Powstały cechy:
  • Krawców i Rzemiosł Pokrewnych - Starszym Cechu zastał Kazimierz Holland,
  • Fryzjerów i Perukarzy - Starszym Cechu został Roman Wiśniewski,
  • Szewców i Cholewkarzy - Starszym Cechu zastał Leon Danielewski.
 • 18.09.1945 r. Powstał Powiatowy Związek Cechów, którego Prezesem do 1948 r. został Kazimierz Holland.
 • 10.1945 r. Powstały cechy:
  • Stolarzy i Rzemiosł Pokrewnych - Starszym Cechu zastał Józef Moritz,
  • Kowali – Starszym Cechu zastał Leon Pankowski,
  • Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych - Starszym Cechu zastał Stefan Kuźniacki,
  • Cech Ogólnobranżowy w Witnicy - Starszym Cechu wybrano Leona Sztuckiego.
 • 11.1945 r. W Powiatowym Związku Cechów zarejestrowano pierwsze umowy o naukę zawodu zawarte pomiędzy:
  • mistrzem Józefem Moritzem, a uczniem Hieronimem Lewandowskim w stolarstwie,
  • mistrzem Benedyktem Jonasem, a uczennicą Moniką Borowską we fryzjerstwie,
  • mistrzem Janem Tomaszewskim, a uczniem Zbigniewem Szuszkiewiczem w malarstwie.
 • 18.02.1946 r. Cech Kołodziejów i Bednarzy wydzielił się z Cechu Kowalsko- Kołodziejskiego. Starszym Cechu został Bronisław Kulosz.
 • 22.02.1 946 r. Powstaje Cech Malarzy - Starszym Cechu został Wacław Galiński.
 • 05.1946 r. Odbyło się uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Piekarzy w Kościele Katedralnym.
 • 08.1946 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 09.1945 r. Cech Rymarzy i Garbarzy wydzielił się z Cechu Szewców, Rymarzy i Rzemiosł Pokrewnych. Starszym Cechu wybrano Stanisława Majewskiego.
 • 12.1946 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Szewców i Cholewkarzy odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 06.1947 r. Powstał Cech Budowlany. Starszym Cechu został Antoni Baranowski.
 • 09.1947 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Krawców i Rzemiosł Pokrewnych odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 15.10.1947 r. Odbyło się zebranie organizacyjne gorzowskiego oddziału Cechu Zegarmistrzów i Złotników z Poznania. Wybrano zarząd w składzie: Stanisław Feldmajer, Kazimierz Strzelecki, Zbigniew Łącki.
 • 11.1947 r. Powstała Pomocnicza Spółdzielnia Członków Powiatowego Związku Cechów - Spółdzielnia z odp. udziałami przy ul. Łużyckiej 36. Prezesem Spółdzielni został Leon Danielewski.
 • 11.1947 r. Powstał gorzowski oddział Poznańskiego Cechu Koncesjonowanych Kominiarzy. Prezesami Oddziału zostali: Antoni Sokołowski i Teofil Gaszyński.
 • 12.1947 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 28.02.1948 r. Na zebraniu organizacyjnym fotografów utworzono oddział Poznańskiego Cechów Fotografów. Przewodniczącym Oddziału został Ignacy Stolarczyk.
 • 05.07.1948 r. Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu powstał Okręgowy Związek Cechów z zasięgiem działania na miasto Gorzów oraz powiaty: gorzowski, strzelecki, skwierzyński, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i międzychodzki.
  Kierownikiem Biura został Stanisław Niemira, a Prezesem Okręgowego Związku Władysław Obrowski.
 • 09.1948 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Fryzjerów i Perukarzy odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 09.1949 r. Uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Cechowi Stolarzy i Rzemiosł Pokrewnych odbyło się w Kościele Katedralnym.
 • 04.03.1950 r. Na mocy zarządzenia Wojewody Poznańskiego w miejsce istniejących cechów branżowych utworzone zostały Zjednoczone Cechy:
  1. Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych - Starszy Cechu Stanisław Smużny
  2. Cech Rzemiosł Skórzanych - Starszy Cechu - Jan Selwat
  3. Cech Rzemiosł Włókienniczych - Starszy Cechu Edmund Mańczak
  4. Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych - Starszy Cechu - Marian Grenda
  5. Cech Piekarzy, Młynarzy i Cukierników - Starszy Cechu - Józef Cieśliński

Cech Rzemiosł Różnych w Gorzowie Wlkp.

 • 20.12.1950 r. Zarządzeniem Prezydium WRN Zielona Góra, rozwiązano pięć cechów zjednoczonych w marcu 1950 r. i utworzono Cech Rzemiosł Różnych w Gorzowie Wlkp. z terenem działania na miasto Gorzów oraz powiaty: gorzowski, skwierzyński, strzelecko-krajeński. Starszym Cechu został Józef Cieś1iński.
 • 14.0l.1951 r. Podczas zebrania walnego, Cechu Rzemiosł Różnych przyjęto nowy statut cechowy. Zebranie odbyło się w sali ZBOWiD-u przy ul. Chrobrego 23, ponieważ dotychczasowy Dom Rzemieślniczy przy ul. Moniuszki 30 przejęły ówczesne władze.
 • 1951-1952-1953 r. Zarząd Komisaryczny:
  • Starszy Cechu - Józef Cieśliński
  • Podstarszy - Stanisław Smużny,
  • Sekretarz - Roman Sobkowski,
  • Skarbnik - Władysław Matuszczak.
 • 1953 r. Zarząd Komisaryczny:
  • Starszy Cechu - Lucjan Lepka
  • Sekretarz - Władysław Pęgowski.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Kordecki,
  • Członkowie: Józef Koczorowski, Stanisław Nosek, Jan Smużny, Witold Krauska.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Cyryl Józefiak,
  • Członkowie: Władysław Nowak, Alfons Głazik, Adam Wasil, Leon Sarnowski, Franciszek Wąchalski.
 • 01.05.1953 r. Starszym Cechu został Lucjan Lepka po rezygnacji Józefa Cieślińskiego.
 • 1955 r. Nastąpiła likwidacja Związków Cechów.
 • 16.12.1956 r. Obradowało Nadzwyczajne Walne Zebranie Cechu Rzemiosł Różnych. Odbyły się pierwsze wybory władz cechowych w sposób demokratyczny.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Lucjan Lepka
  • Podstarszy - Józef Myśliwiec, Józef Mizerny,
  • Sekretarz - Jan Tomaszewski,
  • Skarbnik - Władysław Nowak,
  • Członek - opiekun młodzieży Feliks Szymkowiak.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Kordecki,
  • Członkowie: Alfons Głazik, Czesław Martynowski, Zdzisław Perliński.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Wiktor Ochnicki,
  • Członkowie: Czesław Filipczuk, Stanisław Radłowski, Franciszek Makowski, Piotr
  • Chodorowski, Władysław Kozłowski.
 • 05.04.1959 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Lucjan Lepka
  • Podstarszy - Józef Cieśliński, Leon Sztucki
  • Sekretarz - Józef Lesiak
  • Skarbnik - Józef Gałężewski
  • Członkowie: Józef Tomaszewski, Józef Mizerny, Paweł Keiser
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Czesław Martynowski
  • Członkowie: Józef Myśliwiec, Zbigniew Łącki
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Marian Wachowiak
  • Członkowie: Władysław Nowak, Ryszard Szokalski, Stanisław Ziółkowski.
 • 29.04.1962 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Józef Cieśliński
  • Podstarszy - Antoni Żukowski, Władysław Matuszczak,
  • Sekretarz - Zbigniew Łącki,
  • Skarbnik - Józef Gałężewski,
  • Członkowie: Mieczysław Lalko, Andrzej Michalak, Józef Mizerny, Jan Król.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Kordecki,
  • Członkowie: Adam Wasil, Bogusław Bednarczyk, Czesław Łobacz, Stanisław Bylicki, Tadeusz Stercel.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Marian Wachowiak,
  • Członkowie: Władysław Maślak, Władysław Nowak, Ryszard Szokalski, Wacław Serafinowski, Władysław Strzelecki, Józef Solich, Alfons Krauska.
 • 26.04.1965 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Józef Cieśliński
  • Podstarszy - Józef Biedrzyński, Wiktor Ochnicki
  • Sekretarz - Bogusław Bednarczyk
  • Członkowie: Zbigniew Grochowski, Mieczysław Lalko, Bronisław Pietrzak.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Czesław Łobacz,
  • Członkowie: Marian Kwaśny, Stanisław Bylicki, Władysław Kozłowicz, Adam Wasil
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Marian Wachowiak
  • Członkowie: Lucjan Lepka, Antoni Lubowiecki, Adam Gulatowski, Józef Latussek, Zygmunt Szymkowiak.
 • 22.10.1967 r. W Auli Studium Nauczycielskiego odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru, Cechowi Rzemiosł Różnych z udziałem władz wojewódzkich i miejskich.
 • 10.11.1968 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Wiktor Ochnicki
  • Podstarszy - Ludwik Rozalik, Józef Biedrzyński
  • Sekretarz - Rafał Tutoń
  • Skarbnik - Zygmunt Szymkowiak
  • Członkowie: Mikołaj Burczyk, Bronisław Pietrzak, Adam Wasil, Leonard Guryń
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Marian Kwaśny
  • Członkowie: Bolesław Jenek, Stanisław Nowakowski, Władysław Kwaśny, Bronisław Brończak
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący -Adam Gulatowski
  • Członkowie: Władysław Nowak, Paweł Urbanek, Irena Falkowska, Paweł Westfahl, Stanisław Bylicki.
 • 24.04.1971 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu – Wiktor Ochnicki
  • Podstarszy - Adam Wasil, Józef Zieliński
  • Sekretarz - Jozef Cieśliński
  • Skarbnik - Stanisław Smużny
  • Członkowie: Aleksander Gątkiewicz, Leonard Guryri
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Biedrzyński
  • Członkowie: Stanisław Nowakowski, Franciszek Rybka, Kazimierz Sarnowski
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Adam Gulatowski
  • Członkowie: Rafał Turoń, Zygmunt Szymkowiak, Irena Falkowska, Ludwik Rozalik, Tadeusz Spychała, Bogdan Brzeziński, Władysław Kalek.
 • 25.06.1973 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Stanisław Smużny
  • Podstarszy - Adam Wasil, Franciszek Rybka
  • Sekretarz - Mieczysław Słomiński
  • Skarbnik - Wacław Serafinowski
  • Członkowie: Sylwester Koralewski, Paweł Westfhal, Paweł Urbanek, Antoni Żukowski
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Bogdan Brzeziński
  • Członkowie: Władysław Kalek, Józef Gołężewski, Stanisław Młynarczykowski, Kazimierz Tarnowski.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Adam Gulatowski
  • Członkowie: Rafał Turtoń, Kazimierz Borus, Czesław Kawicki, Zygmunt Szymkowiak, Marian Mydłowski, Tadeusz Spychała, Teresa Kulikowska, Stanisław Nowakowski, Stanisław Ziółkowski.
 • 27.06.1977 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Adam Wasil,
  • Podstarszy - Franciszek Rybka, Józef Biedrzyński
  • Sekretarz - Mieczysław Słomiński
  • Skarbnik - Wacław Serafinowski
  • Członkowie: Teresa Kulikowska, Sylwester Koralewski, Czesław Kawicki, Józef Zieliński
  • Z-cy Członka Zarządu: Eugeniusz Gos, Stefan Paluszek, Leon Chudzik
  Komis ja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Władysław Kalek
  • Członkowie: Stanisław Nowakowski, Józef Gołężewski, Józef Solich, Jan Scibor
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Adam Gulatowski,
  • Członkowie: Zdzisław Jusis, Edmund Papciak, Kazimierz Borus, Irena Fałkowska, Tadeusz Spychała, Zdzisław Walaszczyk, Jan Karnia, Daniel Świdrów
 • 6-7.06.1981 r. Przez dwa dni obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Cechu Rzemiosł Różnych.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Piotr Sempowicz
  • Podstarszy - Wacław Kardzis, Ryszard Grabarek, Kazimierz Sarnowski
  • Sekretarz - Mirosława Kapela
  • Skarbnik - Krystyna Przybylska
  • Członkowie: Czesław Grzyb, Kazimierz Wojciechowski, Eugeniusz Jurek, Michał Babiarz.
  • Z-cy Członka Zarządu: Bolesław Dedek, Stefan Białanowicz, Adam Kunicki.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Hermanowicz
  • Członkowie: Czesława Gardias, Stanisław Gomulak, Jan Prejs
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Leon Chudzik
  • Członkowie: Mieczysław Lalko, Stanisław Miziniak, Regina Kostrzewa, Tadeusz Spychała, Grażyna Ćwiklińska.
 • 25.06.1983 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu – Piotr Sempowicz
  • Podstarszy - Jan Kaczor, Franciszek Rybka
  • Sekretarz - Teresa Kulikowska,
  • Członkowie: Eugeniusz Jurek, Zdzisław Walaszczyk, Leon Chudzik, Zbigniew Grochowski, Józef Solich, Czesław Kawicki, Józef Biedrzyński.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Józef Hermanowicz,
  • Członkowie: Mirosława Kapela, Leon Chudzik, Jadwiga Dreger, Jerzy Hajduk, Kazimierz Wojciechowski.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Ryszard Grabarek
  • Członkowie: Joanna Wojciechowicz, Tadeusz Spychała, Tadeusz Dąbrowski, Kazimierz Sarnowski, Dorota Połukard, Krystyna Czechowicz, Bronisław Żurawski.
 • 15.06.1987 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu – Piotr Sempowicz
  • Podstarszy - Jan Kaczor, Leon Chudzik,
  • Sekretarz - Janina Kerker,
  • Skarbnik - Józef Zieliński,
  • Członkowie: Joanna Wojciechowicz, Zdzisław Jusis, Zbigniew Włodarczak, Józef Biedrzyński.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący — Józef Hermanowicz,
  • Członkowie: Jerzy Hajduk, Danuta Józefowska, Mirosława Kapela, Eugeniusz Jurek, Andrzej Pieńkowski.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Jarosław Koralewski,
  • Członkowie: Tadeusz Spychała, Lech Andrzejewski, Roman Luc, Ryszard Migdał.
 • 24.06.1991 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu – Piotr Sempowicz
  • Podstarszy - Jan Kaczor, Zdzisław Jusis,
  • Sekretarz - Andrzej Radziszewski,
  • Skarbnik - Ryszard Migdał,
  • Członkowie: Janina Kerker, Zbigniew Włodarczak, Józef Biedrzyński, Józef Torzewski.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Jarosław Koralewski,
  • Członkowie: Krystyna Przybylska, Wacław Piciński, Jarosław Dudzicz.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Stanisław Miziniak,
  • Członkowie: Adam Buraczewski, Tadeusz Spychała, Jan Westfhal
 • 23.06.1995 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy - Zdzisław Jusis
  • Podstarszy - Franciszek Rybka, Józef Torzewski,
  • Sekretarz - Wacław Piciński
  • Skarbnik - Wiesław Budzyński
  • Członkowie: Ryszard Migdał, Andrzej Radziszewski, Józef Biedrzyński, Józef Zieliński
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Wiesław Przeniosło
  • Członkowie: Wacław Kardis, Krystyna Przybylska
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Mirosław Chojnacki
  • Członkowie: Leonard Guryń, Tadeusz Spychała.
 • 1999 - 2003 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy - Zdzisław Jusis
  • Podstarszy - Wiesław Przeniosło, Józef Torzewski,
  • Sekretarz - Wiesław Budzyński
  • Skarbnik - Stanisław Kurzawki
  • Członkowie: Papciak Edmund, Janina Kerker, Zygmunt Lewiński, Edward Podsiadło.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Krystyna Przybylska
  • Członkowie: Mirosław Chojnacki, Ryszard Łukowski
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Zbigniew Grochowski
  • Członkowie: Henryk Gruszka, Eugeniusz Jurek
 • 30.05.2000 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniona zostaje nazwa Cechu na:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

 • 2003 -2007 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy - Józef Torzewski
  • Podstarszy - Zdzisław Jusis, Mirosław Chojnacki,
  • Sekretarz - Janina Kerker
  • Skarbnik - Stanisław Kurzawski
  • Członkowie: Ryszard Migdał, Ryszard Grabarek, Ryszard Wasilewski, Zygmunt Lewiński
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Krystyna Przybylska
  • Członkowie: Ryszard Łukowski, Marianna Ratajczak, Bożena Cichocka.
  Sąd Cechowy
  • Przewodniczący – Andrzej Radziszewski
  • Członkowie: Eugeniusz Jurek, Janusz Gładysz, Wiesław Budzyński,
 • 2007 - 2011r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy - Józef Torzewski
  • Podstarszy - Zdzisław Jusis, Mirosław Chojnacki,
  • Sekretarz - Janina Kerker
  • Skarbnik - Ryszard Wasilewski
  • Członkowie: Jacek Pawłowski, Bożena Cichocka, Stanisław Kurzawski, Ryszard Grabarek
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący – Włodzimierz Antkowiak
  • Członkowie: Tadeusz Florczak, Marianna, Ratajczak.
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący – Małgorzata Torzewska-Szczebiot
  • Członkowie: Teresa Piątkowska, Jan Żukowski.
 • 2011 -2015 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Bożena Cichocka
  • Podstarszy Cechu: Jacek Pawłowski, Stanisław Kurzawski
  • Sekretarz - Janina Kerker
  • Skarbnik - Mariusz Chojnacki
  • Członek Zarządu: Bolesław Studencki, Ryszard Migdał, Włodzimierz Antkowiak, Józef Torzewski - zm. 24.01.2012 r. / Andrzej Radziszewski – od 30.05.2012 r.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Tadeusz Florczak
  • Członek: Stanisława Chojnacka, Piotr Nowicki
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Małgorzata Torzewska-Szczebiot
  • Członek: Piotr Sempowicz, Łucja Zacharewicz
 • 2015 - 2019 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Bożena Cichocka
  • Podstarszy Cechu: Ryszard Migdał, Włodzimierz Antkowiak
  • Sekretarz - Janina Kerker
  • Skarbnik - Mariusz Chojnacki
  • Członek Zarządu: Małgorzata Torzewska-Szczebiot, Bolesław Studencki, Maciej Chmielewski, Piotr Nowicki.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Tadeusz Florczak
  • Członek: Stanisława Chojnacka, Edyta Bażant
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Jacek Różycki
  • Członek: Grażyna Ogrodnik, Magdalena Nowosielska

 • 2019 - 2023 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Ryszard Migdał
  • Podstarszy Cechu: Bożena Cichocka, Maciej Chmielewski
  • Sekretarz - Edyta Bażant
  • Skarbnik - Mariusz Chojnacki
  • Członek Zarządu: Małgorzata Torzewska-Szczebiot, Bolesław Studencki, Piotr Nowicki, Leszek Wojtkowiak.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący -  Stanisława Chojnacka
  • Członek: Zbigniew Gajda, Jarosław Kopiec
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - 
  • Członek: 


 • 2023 r.
  Zarząd Cechu:
  • Starszy Cechu - Ryszard Migdał
  • Podstarszy Cechu: Małgorzata Torzewska Szczebiot, Maciej Chmielewski
  • Sekretarz - Edyta Bażant
  • Skarbnik - Mariusz Chojnacki
  • Członek Zarządu: Bolesław Studencki, Leszek Wojtkowiak.
  Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący -  Stanisława Chojnacka
  • Członek: Zbigniew Gajda, Izabela Szczebiot-Korona
  Sąd Cechowy:
  • Przewodniczący - Ewelina Ścibło
  • Członek: Magdalena Nowosielska, Oliwia Szczebiot – Szkudlarek

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych

 • 20.12.1950r. Utworzono Cech Rzemiosł Różnych w Gorzowie i Kierownikiem Biura został Marian Łabędzki.
 • 01.05.1953 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Józef Cieśliński po rezygnacji Mariana Łabędzkiego.
 • 03.1957 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Stanisław Szymczak.
 • 01.05.1958 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Wiktor Wiśniewski.
 • 09.1968 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Adolf Cichocki.
 • 02.1970 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Czesław Szurkowski.
 • 09.1971 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Feliks Witkowski.
 • 06.1977 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Ziemowit Drojecki.
 • 06.1979 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Jerzy Pogonowski.
 • 03.1980 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Marian Jeruzal.
 • 01.04.1980 r. Zatrudniona zostaje Wanda Janowicz i obejmuje etat zastępcy kierownika Biura Cechu. Pracowała na tym etacie (później jako zastępca dyrektora) do 31.10.1993 r. Zwolniona została w wyniku redukcji etatu. Była dla rzemieślników nieocenionym źródłem wiedzy w zakresie przepisów i prawa obowiązującego w rzemiośle.
 • 11.1982 r. Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Wacław Piciński.
 • 09.1985 r. Dyrektorem Biura Cechu Rzemiosł Różnych został Bogdan Olejniczak - przejście na emeryturę.
 • 01.12.2011 r. Dyrektorem Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców została Jadwiga Lipińska - do 30.04.2022 r. (zgon).
 • 01.06.2022 r.  Dyrektorem Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców została Marta Bańkowska - do 31.12.2023 r. rozwiązanie umowy przez pracownika.


Rządy kobiet w Cechu

W pierwszych latach działalności cechów na terenie gorzowskim nie znaleziono wzmianek o aktywności kobiet w organach tego samorządu. Przełomowa jest data 24 kwietnia 1971 r., kiedy na Członka do Sądu Cechowego zostaje wybrana Irena Falkowska. Ten organ Cechu od tego czasu prawie systematycznie był już obstawiany przez kobiety. Kolejną Członkinią w Sądzie od 25 czerwca1973 r. była Teresa Kulikowska, a od 27 czerwca 1977 r. ponownie Irena Falkowska.

Po raz pierwszy przywództwo organu cechowego na kadencję 1999 – 2003 r. obejmuje Krystyna Przybylska – zostaje Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Po raz pierwszy do Zarządu kobieta została wybrana 27 czerwca 1977 r. i była to Teresa Kulikowska, a 25 czerwca 1983 r. objęła funkcję Sekretarza Zarząd Cechu. O ile kobietom

Ale panie atakują dalej. 15 czerwca 1987 r. do Zarządu wchodzi Janina Kerker i zastępuje na stanowisku Sekretarza Teresę Kulikowską. Od tego czasu prawie nieprzerwanie do chwili obecnej pełni tę funkcję. Największy sukces kobiety osiągają w 2011 roku - po raz pierwszy Starszym Cechu zostaje Pani Bożena Cichocka.

Na tym nie koniec. 1 grudnia 2011 roku Dyrektorem Biura Cechu zostaje Jadwiga Lipińska.

Na 15 osób w organach Cechu wybranych zostało 7 pań. Jeśli doliczyć by dyrektorkę Biura, to mamy równowagę – osiem kobiet i ośmiu mężczyzn odpowiedzialnych za zarządzanie gorzowskim cechem.


Inne daty związane z rzemiosłem

 • 08.1945 r. W Gorzowie przy ul. Aleja Przemysława 22 powstała pierwsza ponadpodstawowa „Zawodowa Szkoła Dokształcająca”. Dyrektorem szkoły został Jan Anielski.
 • 10. 1945 r. W Gorzowie przy ul. Młyńskiej 11 powstała Powiatowa Szkoła Kucia Koni. Kierownictwo szkoły spoczywało w rękach lekarza weterynarii Kazimierza Polimirskiego i mistrza wojskowego kowalstwa Władysława Barylskiego.
 • 12.1945 r. Zawodowa Szkoła Dokształcająca przeniosła się do obiektu przy ul. Teatralnej 8.
 • 21.12.1 945 r. Uchwalono Dekret o podatku obrotowym.
 • 1947 r. Dyrektorem Ekspozytury Poznańskiej Izby Rzemieślniczej do 1948r. został Stefan Marzec.
 • 03.04.1948 r. Dokonano nowelizacji art. 160 prawa przemysłowego z 1927 r. wprowadzając powszechną przynależność zakładów rzemieślniczych do cechów.