WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


zawiadamiamy, że zgodnie z § 24 i 25 Statutu Cechu, na podstawie Uchwały Zarządu Cechu z dnia 28.02.2022 r. oraz Zarządu Funduszu Pośmiertnego z dnia 17.03.2022 r. zwołuje się: Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11.05.2022 r. (środa) o godz. 10:00, a w przypadku braku frekwencji w drugim terminie o godz. 10:15, które będzie władne podejmować wiążące uchwały niezależnie od liczby przybyłych członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w świetlicy „Domu Rzemiosła” przy ul. Pionierów 1 z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.   Przyjęcie Regulaminu obrad.

3.   Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia 

      Członków.

6.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

7.   Sprawozdania organów samorządowych za rok 2021:

a)     Zarządu,

b)    Komisji Rewizyjnej,

c)     Sądu Cechowego,

d)    Zarządu Funduszu Pośmiertnego,

e)     z wykonania planu finansowego za 2021 oraz przedstawienie

        projektu podziału czystej nadwyżki.

8.   Przedstawienie planu finansowego na 2022 rok.

9.   Dyskusja nad punktami 7 i 8.

10.  Wręczenie odznaczeń.

11.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium jego

        członkom,

b)    przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c)     przyjęcia sprawozdania Funduszu Pośmiertnego i udzielenia

        absolutorium Zarządowi,

d)    zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2021 rok,

d)    podziału czystej nadwyżki za 2021 rok,

e)     planu finansowego na 2022 rok,

f)      upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek,

g)     upoważnienia Zarządu do ustalania wysokości opłat i stawek za

        świadczenia Cechu oraz ich obniżenia.

12. Wybory uzupełniające do Sądu Cechowego

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Odczytanie i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie.

 

Sprawozdanie Zarządu Cechu, zamknięcia rachunkowe za 2021 rok., projekty podstawowych uchwał, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin obrad wyłożone są do wglądu w biurze Cechu w godzinach urzędowania.

Wymienione dokumenty dostępne będą także na stronienie http://cech-gorzow.pl/ w zakładce „Materiały na Walne” dostępnej po zalogowaniu się używając loginu i hasła znajdujących się w zawiadomieniach wysłanych pocztą

Uwaga! Do logowania się należy używać odpowiednio dużych i małych liter oraz polskich znaków. Proszę hasła i loginu nie udostępniać osobom postronnym.


Szanowni Członkowie Cechu!

 W ostatnich latach kuleje nam frekwencja na WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW. Są problemy z poprawnym przeprowadzeniem zebrania i wyborem władz CECHU. Jest to tylko jeden taki dzień w roku. Jeden dzień, w trakcie którego można spotkać się z Koleżankami i Kolegami po fachu. Można poruszyć nurtujące nas problemy.

Zwracamy się więc do Was z bardzo serdeczną prośbą o zaszczycenie Waszą obecnością w dniu 11.05.2022 r o godz. 10:00.

 

Za Zarząd                                        Za Zarząd CRiP

Funduszu Pośmiertnego               Starszy Cechu

Edward Podsiadło                          Ryszard Migdał

 

Gorzów Wlkp., dnia 25.04.2022 r.