UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew zlecony na rachunek bankowy spoza Białej Listy będzie zablokowany do momentu wyjaśnienia tj. udokumentowania faktu zgłoszenia do urzędu skarbowego.

 

W związku z powyższym chcąc zabezpieczyć płatności można sprawdzić, czy rachunek bankowy stosowany w rozliczeniach gospodarczych znajduje się na Białej Liście:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Od 1 stycznia 2020, przedsiębiorca płacący  na inny rachunek niż wykazany w tzw. Białej Liście naraża się na sankcje w postaci braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz dodatkowo na solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego VAT od takiej faktury.

 

Jeżeli do tej pory na potrzeby rozliczeń działalności gospodarczej były używane rachunki ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zakładany dla osoby fizycznej), to prosimy o otworzenie  i zgłoszenie rachunku firmowego, gdyż tylko taki rachunek będzie znajdował się w ministerialnym rejestrze zwanym Białą Listą.

 

WSZYSCY PODATNICY VAT powinni  niezwłocznie zgłosić swoje rachunki firmowe do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem CEiDG. Przepisy ogólne

Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy

Jesteś właścicielem zakładu, w którym pracuje do 9 osób i chcesz zwiększyć bezpieczeństwo własne i pracowników? - Zdobądź dyplom PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy za naszym pośrednictwem informuje o możliwości zdobycia dyplomu PIP. Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników.
Zyskasz :

 • wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.
 • specjaliści wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,
 • bezpłatne szkolenie, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów,
 • możliwość bezpłatnego sprawdzenia stosowanych w Twoim zakładzie rozwiązań technicznych.

Zgłoszenia przyjmuje okręgowy inspektorat pracy, można dzwonić lub wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia. Pełne informacje znajdziesz na stronie internetowej:

www.pip.gov.pl podstrona : Zdobądź Dyplom Inspekcji.


Substancje i preparaty chemiczne

Substancje i preparaty chemiczne stosowane w zakładach pracy - przypomnienie:

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z substancji i preparatów chemicznych.

SANEPID i INSPEKCJA PRACY wnikliwie badają czy zakład przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego pod kątem stosowania chemikaliów i ich zagrożenia dla zdrowia. Są one toksyczne, działają drażniąco, uczulająco a w niektórych przypadkach są rakotwórcze. Posiadają właściwości łatwopalne i wybuchowe.
Zanim dokona się takiej oceny ryzyka należy:

 • ustalić stopień szkodliwości substancji i preparatów chemicznych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań i pomiarów środowiska (NDS)
 • posiadać karty charakterystyki tych substancji i preparatów;
 • ustalić zasady bezpiecznego składowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych ? te istotne informacje są zawarte we wspomnianych kartach charakterystyki.

Pracodawca ma obowiązek zadbać o właściwe badania lekarskie i zaopatrzyć pracowników w środki ochrony indywidualnej (maski, rękawice, fartuchy itp.) czy zbiorowej (wentylacje).
Powyższe zagadnienia są zawarte w obowiązującym od kilku lat rozporządzeniu ministra zdrowia z 30.11.2004 r. w sprawie bhp przy pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ? Dz.U. nr 11 z 2005 r. poz.86 ze zmianami.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2015r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w2014 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej:

 • wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro ( tj. 626.880 zł),
 • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 626.880 zł.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w2014r. nie przekroczyły kwoty 104.480zł.


Mali podatnicy

Dla celów podatku dochodowego oraz VAT małym podatnikiem w2015r. będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 5.015,000zł.


Nowe usługi z kasą rejestrującą

W 2015 r. obowiązek stosowania kas rejestrujących bez względu na obroty mają osoby świadczące usługi :

 • fryzjerskie
 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania)
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie wymiany opon lub kół.

W/w przestaną spełniać warunki do zachowania zwolnienia z dniem 1.01.2015 r . Kasy fiskalne będą musieli wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1.03.2015 r.