Przepisy ogólne

Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy

Jesteś właścicielem zakładu, w którym pracuje do 9 osób i chcesz zwiększyć bezpieczeństwo własne i pracowników? - Zdobądź dyplom PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy za naszym pośrednictwem informuje o możliwości zdobycia dyplomu PIP. Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników.
Zyskasz :

 • wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.
 • specjaliści wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,
 • bezpłatne szkolenie, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów,
 • możliwość bezpłatnego sprawdzenia stosowanych w Twoim zakładzie rozwiązań technicznych.

Zgłoszenia przyjmuje okręgowy inspektorat pracy, można dzwonić lub wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia. Pełne informacje znajdziesz na stronie internetowej:

www.pip.gov.pl podstrona : Zdobądź Dyplom Inspekcji.


Substancje i preparaty chemiczne

Substancje i preparaty chemiczne stosowane w zakładach pracy - przypomnienie:

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z substancji i preparatów chemicznych.

SANEPID i INSPEKCJA PRACY wnikliwie badają czy zakład przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego pod kątem stosowania chemikaliów i ich zagrożenia dla zdrowia. Są one toksyczne, działają drażniąco, uczulająco a w niektórych przypadkach są rakotwórcze. Posiadają właściwości łatwopalne i wybuchowe.
Zanim dokona się takiej oceny ryzyka należy:

 • ustalić stopień szkodliwości substancji i preparatów chemicznych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań i pomiarów środowiska (NDS)
 • posiadać karty charakterystyki tych substancji i preparatów;
 • ustalić zasady bezpiecznego składowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych ? te istotne informacje są zawarte we wspomnianych kartach charakterystyki.

Pracodawca ma obowiązek zadbać o właściwe badania lekarskie i zaopatrzyć pracowników w środki ochrony indywidualnej (maski, rękawice, fartuchy itp.) czy zbiorowej (wentylacje).
Powyższe zagadnienia są zawarte w obowiązującym od kilku lat rozporządzeniu ministra zdrowia z 30.11.2004 r. w sprawie bhp przy pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ? Dz.U. nr 11 z 2005 r. poz.86 ze zmianami.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2015r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w2014 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej:

 • wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro ( tj. 626.880 zł),
 • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 626.880 zł.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w2014r. nie przekroczyły kwoty 104.480zł.


Mali podatnicy

Dla celów podatku dochodowego oraz VAT małym podatnikiem w2015r. będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 5.015,000zł.


Nowe usługi z kasą rejestrującą

W 2015 r. obowiązek stosowania kas rejestrujących bez względu na obroty mają osoby świadczące usługi :

 • fryzjerskie
 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania)
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie wymiany opon lub kół.

W/w przestaną spełniać warunki do zachowania zwolnienia z dniem 1.01.2015 r . Kasy fiskalne będą musieli wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1.03.2015 r.