WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

zawiadamiamy, że zgodnie z § 24 i 25 Statutu Cechu, 

na podstawie Uchwały Zarządu Cechu z dnia 10.05.2021 r. 

oraz Zarządu Funduszu Pośmiertnego z dnia 14.05.2021 r.

zwołuje się:

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

w dniu 15.06.2021 r. (wtorek) o godz. 10:00, a w przypadku braku frekwencji w drugim terminie o godz. 10:15, które będzie władne podejmować wiążące uchwały niezależnie od liczby przybyłych członków.

 

Walne Zebranie Członków odbędzie się w świetlicy „Domu Rzemiosła” przy

ul. Pionierów 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad.

3. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

7. Sprawozdania organów samorządowych za rok 2020:

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Sądu Cechowego,

d) Zarządu Funduszu Pośmiertnego,

e) z wykonania planu finansowego za 2020 oraz przedstawienie projektu

f) podziału czystej nadwyżki.

8. Przedstawienie planu finansowego na 2021 rok.

9. Dyskusja nad punktami 7 i 8.

10. Wręczenie odznaczeń.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium jego

członkom,

b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) przyjęcia sprawozdania Funduszu Pośmiertnego i udzielenia absolutorium Zarządowi,

d) zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2020rok,

e) podziału czystej nadwyżki za 2020 rok,

f) planu finansowego na 2021 rok,

g) upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek,

h) upoważnienia Zarządu do ustalania wysokości opłat i stawek za świadczenia Cechu oraz ich obniżenia.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Odczytanie i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

14. Zakończenie.

 

Sprawozdanie Zarządu Cechu, zamknięcia rachunkowe za 2020 rok, projekty podstawowych uchwał, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin obrad wyłożone są do wglądu w biurze Cechu w godzinach urzędowania.

Wymienione dokumenty dostępne będą także na stronienie http://cech-gorzow.pl/ w zakładce „Materiały na Walne za 2020 r.” dostępne po zalogowaniu się:

 

Uwaga! Do logowania się należy używać odpowiednio dużych i małych liter oraz polskich znaków. Proszę hasła i loginu nie udostępniać osobom postronnym.

Login i hasło zostanie przesłane pocztą w zawiadomieniu.

 

Szanowni Członkowie Cechu!

 

W ostatnich latach kuleje nam frekwencja na WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW. Są problemy z poprawnym przeprowadzeniem zebrania i wyborem władz CECHU. Jest to tylko jeden taki dzień w roku. Jeden dzień, w trakcie którego można spotkać się z Koleżankami i Kolegami po fachu. Można poruszyć nurtujące nas problemy.

Zwracamy się więc do Was z bardzo serdeczną prośbą o zaszczycenie Waszą obecnością w dniu 15.06.2021 o godz. 10:00.

 

Za Zarząd                                                                      Za Zarząd CRiP

Funduszu Pośmiertnego                                              Starszy Cechu

Edward Podsiadło                                                         Ryszard Migdał

 

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków