INFORMACJA

dot. PRAWA PRACY i BHP

  1. W związku z trwaniem nadal zagrożenia epidemicznego (stanu epidemii) przypomina się, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków badań lekarskich w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Wyjaśnia się: nie ma konieczności wystawiania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe przed odwołaniem stanu epidemii.

  2. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudnione na stanowisku administracyjno-biurowym jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom na danym stanowisku pracy.

  3. W stosunku do osoby zatrudnionej na stanowisku pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy o których mowa w art. 229 par. 1, pkt 1 i 2 kp. zostają wydłużone do 180 dni.

  4. Przypomina się, że za dzień 1 maja 2021 r. (sobota) pracownikowi należy się inny dzień wolny od pracy udzielony najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

  5. Okres kwarantanny lub izolacji w czasie którego pracownik pobierał świadczenie chorobowe powinien zostać wykazany w świadectwie pracy w sposób identyczny jak choroba.

  6. Jeżeli pracodawca (właściciel firmy, niemający zastępcy) przebywa na zwolnieniu lekarskim nie może podpisywać dokumentów dotyczących firmy. Naraża się na utratę prawa do zasiłku chorobowego. W takim przypadku wskazanym jest upoważnić inną osobę do wykonywania za niego czynności związanych z prowadzeniem firmy i podpisywania w tym zakresie dokumentów, w czasie jego nieobecności.

Niniejszą informację przesyła się do wiadomości właścicielom firm oraz zainteresowanym pracownikom.

Gorzów Wlkp. dnia 26.04.2021.

Specjalista ds. Bhp CRiP Jan Głuszczak