S T A T U T

CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

w Gorzowie Wlkp.

Tekst ujednolicony z uwzględnieniem

uchwały nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW CECHU RZEMIEŚLNIKÓW

i PRZEDSIĘBIORCÓW

w Gorzowie Wlkp.

z dnia 14.05.2014 roku

 

STATUT uchwalony 09 czerwca 1989 r. uwzględnia zmiany przyjęte uchwałami WALNEGO ZGROMADZENIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15.03.1990 r.
z dnia 24.06.1991 r.
z dnia 26.06.1992 r.
z dnia 21.06.1996 r.
z dnia 11.06.1999 r.
z dnia 30.05.2000 r.
z dnia 10.05.2002 r.
z dnia 24.06.2005 r.
z dnia 22.06.2007 r.
z dnia 29.11.2011 r.
z dnia 30.05.2012 r.
z dnia 14.05.2014 r.

oraz
WALNEGO ZGROMADZENIA CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.05.2023 r.

 

STATUT znajduje się w zbiorze Rejestru SR VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze nr 0000079604

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.     Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła i przedsiębiorców.

2.     Cech posiada osobowość prawną.

3.     Cech działa na podstawie:

ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz. U. nr 17 poz. 92 zmiany: z r. 1997 nr 121 poz. 769 art. 72; nr 121 poz. 770 art. 36; z 2001 r. nr 129 poz. 1445)

ustawy o organizacjach pracodawców z dn. 23.5.1991 r. (Dz. U. nr 55 poz. 235 zmiany: z 1996 r. nr 34 poz. 148; z 1997 r. nr 121 poz. 769 art. 81; z 2000 r. nr 60 poz. 700; nr 107 poz. 1127; z 2001 r. nr 100 poz. 1080;

i ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178; z 2000 r. nr 86 poz. 958; nr 114 poz. 1193; z 2001 r. nr 49 poz. 509; nr 67 poz. 679); oraz niniejszego Statutu.

4.     Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców, w zrozumieniu ustawy z dnia 6.07.2001 r. o Trójstronnej komisji do spraw społeczno-gospodarczych i Wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. nr 100 poz. 1000), oraz ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6 poz. 56; nr 42 poz. 475 i 100 poz. 1080).

 

§ 2

Cech prowadzi działalność głównie na obszarze województwa lubuskiego oraz województw sąsiednich w szczególnych przypadkach.

 

§ 3

1.     Cech nosi nazwę: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW w skrócie: CECH.

2.     Siedzibą Cechu jest Gorzów Wlkp.

 

§ 4

Cech jest członkiem Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. i może być członkiem innych organizacji.

 

 

II ZADANIA CECHU

 

§ 5

1.     Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, oraz reprezentowania interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. udzielanie pomocy prawnej członkom Cechu,
 5. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań członków Cechu oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,
 6. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
 7. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 9. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 10. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 11. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
 12. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 13. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
 14. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych w pracy, w których uczestniczy Cech,
 15. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym przez Zarząd Cechu,
 17. prowadzenie obsługi informacyjnej w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej na rzecz członków Cechu,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

1. Członkami Zwyczajnymi Cechu, na zasadzie dobrowolności, mogą być:

a) rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w myśl Ustawy o rzemiośle,

b) wspólnicy spółki cywilnej,

c) pozostałe spółki prowadzące działalność w zakresie rzemiosł różnych.

2. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu.

3. a) Godność honorowego członka Cechu, Zarząd może nadać osobie nie prowadzącej działalności gospodarczej, która położyła szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła i innej działalności gospodarczej.

b) Honorowym członkiem Cechu może zostać osoba, która przez ostatnie 20 lat była członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i pragnie dalej uczestniczyć w życiu Cechu.

4. Członkom Cechu przysługują wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w STATUCIE z wyjątkiem wymienionym:

a) w ust. 3.a – dotyczy prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do organów Cechu,

b) w ust. 3.b – dotyczy prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Zarządu.

5. Członek może być reprezentowany przez:

a) osobiście w przypadku rzemieślników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,

b) przez każdego członka spółki cywilnej, pod warunkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia i opłacania odpowiednio powiększonej składki. W przeciwnym wypadku spółka powinna wytypować delegata upoważnionego do reprezentowania pozostałych wspólników,

c) przez delegata, w przypadku pozostałych spółek, wyznaczonego przez odpowiednie organy.

§ 7

1.     Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.

2.     Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest ZARZĄD.

3.     Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

4.     Rzemieślnicy, którzy zostali z Cechu wykluczeni lub sami wypowiedzieli członkostwo, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków po upływie 2 lat. W szczególnych przypadkach ZARZĄD może podjąć decyzję o skróceniu powyższego terminu, jednak nie więcej jak o 1 rok.

 

§ 8

1.     O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu wraz z uzasadnieniem, zawiadamia się pisemnie zainteresowanego wciągu 2-ch tygodni od daty jej podjęcia.

2.     Od odmownej decyzji ZARZĄDU zainteresowanemu służy odwołanie do WALNEGO ZGROMADZENIA wciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym WALNYM ZGROMADZENIU, przy zachowaniu terminów i zasad określonych w § 20 – 28 STATUTU.

 

§ 9

1.     CZŁONKOWIE mają prawo:

1.     korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 STATUTU,

2.     wybierania i wybieralności do Organów Cechu, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 5 i § 18 ust. 2 STATUTU,

3.     zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

4.     wnoszenia odwołań do uchwały Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do WALNEGO ZGROMADZENIA,

5.     obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień,

6.     wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7.     uzyskania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

2.     Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1.     został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2.     został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

3.     zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 STATUTU.

 

§ 10

Członkowie Cechu obowiązani są:

1.     przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności oraz zasady współżycia społecznego,

2.     stosować się do przepisów STATUTU oraz uchwał organów wymienionych w § 4 STATUTU,

3.     regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4.     poddawać kontroli działalność swego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności, także nadzorowi nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,

5.     podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6.     rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.


§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła i innej działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

 

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1.     wystąpienia,

2.     wykluczenia,

3.     wykreślenia.

 

§ 13

Członek może wystąpić z Cechu po złożeniu rezygnacji w formie pisemnej.

 

§ 14

1.     Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

2.     Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje ZARZĄD.

 

§ 15

1.     Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadkach określonych w § 43 STATUTU.

2.     Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

 

§ 16

1.     O wykreśleniu bądź wykluczeniu członka Cech zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się (nie dotyczy śmierci członka).

2.     Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu bądź skreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.     Członkowi wykreślonemu bądź wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 59 STATUTU.

4.     Członek wykreślony bądź wykluczony ma prawo być obecny na WALNYM ZGROMADZENIU w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5.     O terminie WALNEGO ZGROMADZENIA, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez ZARZĄD pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 STATUTU.

6.     W przypadku uwzględnienia przez WALNE ZGROMADZENIE odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia bądź wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 

§ 17

1.     Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji wymienionych w § 4 STATUTU. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

2.     Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.


§ 18

1.     Uchwałą WALNEGO ZGROMADZENIA można nadać godność honorowego STARSZEGO CECHU, który położył szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła i innej działalności gospodarczej.

2.     HONOROWEMU STARSZEMU CECHU przysługują wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w Statucie z wyjątkiem prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Zarządu.

 

IV ORGANY CECHU

 

§ 19

1.     Organami Cechu są:
A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW,
B. ZARZĄD,
C. KOMISJA REWIZYJNA,
D. SĄD CECHOWY.

1.     Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego trwa 4 lata. Jednakże organy te pełnią swe zadania do czasu wyboru nowych członków tych organów przez WALNE ZGROMADZENIE.

2.     Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.

3.     Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4.     Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

5.     Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6.     Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem WALNEGO ZGROMADZENIA, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

 

 

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§ 20

WALNE ZGROMADZENIE jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§ 21

1.     Do zakresu działania WALNEGO ZGROMADZENIA należy:

1.     uchwalanie statutu i jego zmian,

2.     wybór i odwoływanie STARSZEGO CECHU,ustalenie liczby pozostałych członków Zarządu, wybór pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,

3.     określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków Cechu,

4.     uchwalenie planów i programów finansowych oraz podziału czystej nadwyżki budżetowej Cechu,

5.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

6.     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7.     podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji wymienionych w § 4 Statutu lub wystąpienia z nich,

8.     upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9.     uchwalenie regulaminu obrad WALNEGO ZGROMADZENIA,

10.  nadawanie godności honorowego Starszego Cechu,

11.  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu,

§ 22

1.     Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego - przed upływem kadencji może nastąpić przez WALNE ZGROMADZENIE większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

2.     Nieudzielanie przez Walne zgromadzenie absolutorium członkowi Zarządu w trakcie trwania kadencji większością 2/3 głosów, jest równoznaczne z jego odwołaniem z Zarządu.

3.     Wybory uzupełniające członka Zarządu w miejsce odwołanego w trybie określonym w § 22 pkt. 2 i § 30 pkt. 10 mogą nastąpić po uzupełnieniu porządku obrad zgodnie z treścią §27 pkt. 4.

 

§ 23

1.     Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków - WALNE ZGROMADZENIE może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu ZEBRANIEM DELEGATÓW.

2.     Delegatów wybierają sekcje zawodowe i terenowe na okres kadencji ZARZĄDU. Przy liczbie członków Cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 10 członków, ponad 1.000 - jednego delegata na 15 członków.

3.     Do zebrania delegatów zastępującego WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW, stosuje się odpowiednio przepisy o WALNYCH ZGROMADZENIACH.

4.     Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się WALNE ZGROMADZENIE w pełnym składzie.

§ 24

1.     WALNE ZGROMADZENIE zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
WALNE ZGROMADZENIE zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie, Podstarszy Cechu.

2.     Ponadto Zarząd powinien podjęć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1.     Komisji Rewizyjnej,

2.     1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów,

3.     Żądanie zwołania WALNEGO ZGROMADZENIA powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4.     W przypadkach wskazanych w ust. 2 WALNE ZGROMADZENIE powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, WALNE ZGROMADZENIE może zwołać KOMISJA REWIZYJNA lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

5.     W wypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Zarząd zastanie odwołany, a nowego nie wybrano, bądź, gdy istniejący Zarząd nie może działać Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną.

§ 25

1.     O czasie, miejscu i porządku obrad WALNEGO ZGROMADZENIA zawiadamia się wszystkich członków i organizacje wymienione w § 4 STATUTU:

a) listem poleconym lub

b) e-mailem lub

c) SMS-em lub

d) innym sposobem z potwierdzeniem odbioru,

co najmniej na 14 dni przed terminem WALNEGO ZGROMADZENIA.

Ponad to na internetowej stronie Cechu należy umieścić informację o WALNYM ZGROMADZENIU z podaniem porządku obrad i informacji jak wyżej.

Za skuteczne powiadomienie uważa się uzyskanie potwierdzeń od co najmniej 90% członków.

W WALNYM ZGROMADZENIU mogą brać udział inne zaproszone osoby.

1.     W zawiadomieniu o WALNYM ZGROMADZENIU należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu i na internetowej stronie Cechu – odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:

1.     zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2.     sprawozdania Zarządu,

3.     projektów podstawowych uchwał,

4.     protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

2.     Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

 

§ 26

1.     WALNE ZGROMADZENIE otwiera STARSZY CECHU lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.     Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3.     Szczegółowe zasady i tryb WALNEGO ZGROMADZENIA określa regulamin.

 

§ 27

1.     WALNE ZGROMADZENIE zwołane zgodnie z postanowieniem § 25 STATUTU jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu lub delegatów.

2.     W razie nie dojścia do skutku WALNEGO ZGROMADZENIA z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest - nie później niż w ciągu 14 dni - zwołać ponownie WALNE ZGROMADZENIE, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3.     Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

4.     Uchwały o zmianie STATUTU, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany STATUTU.

5.     W głosowaniu na WALNYM ZGROMADZENIU biorą udział jedynie członkowie Cechu.

 

§ 28

1.     Uchwały na WALNYM ZGROMADZENIU zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli STATUT nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków, Walne Zgromadzenie podejmują uchwały w głosowaniu tajnym.

2.     Protokół WALNEGO ZGROMADZENIA podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

 

B. ZARZĄD CECHU

 

§ 29

ZARZĄD CECHU jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.


§ 30

1.     ZARZĄD składa się z 6-9 osób, w tym ze STARSZEGO CECHU, 2-ch PODSTARSZYCH, SEKRETARZA, SKARBNIKA oraz 1- 4-ch członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.

2.     Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.     W pierwszej kolejności wybierany jest Starszy Cechu.
Kandydatem na Starszego Cechu może być członek Cechu, który:

1.     jest co najmniej 10 lat członkiem Cechu,

2.     brał udział przez jedną kadencję w pracach w jednym z organów Cechu.

4.     Warunkiem wyboru Starszego Cechu jest uzyskanie przez kandydata ponad połowy głosów "za" spośród wszystkich oddanych głosów (większość bezwzględna).

5.     Funkcję Starszego Cechu można pełnić tylko przez dwie kadencje.

6.     WALNE ZGROMADZENIE może w wyjątkowych przypadkach odstąpić od zasady wyrażonej w ustępie 5, a w szczególności:

1.     gdy zaproponowani kandydaci na Starszego Cechu nie wyrażają na to swojej zgody albo,

2.     gdy inni kandydaci w dwóch kolejnych turach wyborów nie uzyskali wymaganej liczby głosów.

Uchwałę umożliwiającą kandydowanie Starszego Cechu na trzecią kadencję, Walne Zgromadzenie podejmuje zwykłą większością głosów. Uchwałę umożliwiającą kandydowanie Starszego Cechu na trzecią kadencję, Walne Zgromadzenie podejmuje zwykłą większością głosów.

7.     W przypadku, gdy WALNE ZGROMADZENIE, z różnych przyczyn nie dokonało wyboru Starszego Cechu, zawiesza się wybory do wszystkich organów Cechu. Walne Zgromadzenie ustali dodatkowy termin wyborów, nie przekraczający 14 dni od daty zawieszenia wyborów.

8.     Pozostali członkowie Zarządu wybierani są spośród zgłoszonych kandydatów, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie.

9.     Warunkiem wyboru na członka Zarządu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej połowy głosów „za” spośród wszystkich oddanych głosów (większość bezwzględna).
Jeżeli w dwóch kolejnych turach nie zostanie dokonany wybór pozostałych członków Zarządu, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie, w następnym uzupełniającym głosowaniu wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

10.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza i skarbnika. Wybór i odwołanie z funkcji następuje zwykłą większością głosów.

11.  Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje delegatom i ustępującemu Zarządowi z uwzględnieniem § 6 ust. 5 i § 18 ust. 2 Statutu.

12.  Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5-letni okres członkostwa w Cechu.

13.  WALNE ZGROMADZENIE może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 22 STATUTU.

 

§ 31

W przypadku ustąpienia lub odwołania STARSZEGO CECHU, do czasu wyboru przez najbliższe WALNE ZGROMADZENIE, zastępuje go PODSTARSZY. W przypadkach uzasadnionych, to Walne Zgromadzenie uzupełni skład członków Zarządu.

§ 32

ZARZĄD prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 

§ 33

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1.     reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2.     gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21,

3.     zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na zgromadzenie,

4.     powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5.     realizowanie ustalonych zasad współdziałania z innymi organami,

6.     powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

7.     rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,

8.     ustalenie zakładowego systemu wynagrodzeń,

9.     przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Cechu,

10.  wybieranie delegatów na zjazdy delegatów organizacji wymienionych w § 4 STATUTU,

11.  prowadzenie działalności propagującej popularność zawodów rzemieślniczych oraz działalności Cechu,

12.  typowanie rzemieślników do odznaczeń i innych wyróżnień za działalność członkowską oraz osób zasłużonych dla rzemiosła,

13.  ustalanie nowych form i zasad nagradzania, organizowania konkursów o zasięgu działalności Cechu.

 

§ 34

1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 10 razy w roku kalendarzowym.

2.     Na wniosek KOMISJI REWIZYJNEJ posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 35

1.     Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje STARSZY CECHU lub PODSTARSZY.

2.     O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.

3.     W posiedzeniach ZARZĄDU uczestniczy DYREKTOR BIURA z głosem doradczym.

 

§ 36

1.     Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym STARSZEGO lub PODSTARSZEGO CECHU.

2.     Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia ZARZĄDU.

3.     Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez ZARZĄD.

 

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 37

1.     KOMISJA REWIZYJNA jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem WALNEGO ZGROMADZENIA i orzecznictwa SĄDU CECHOWEGO.

2.     KOMISJA REWIZYJNA składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu.
Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków KOMISJI REWIZYJNEJ razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust.2 STATUTU.

3.     Członkowie KOMISJI REWIZYJNEJ wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.     W razie zdekompletowania składu KOMISJI, stosuje się odpowiednio § 31 Statutu.

 

§ 38

1.     Do zadań KOMISJI REWIZYJNEJ należy:

1.     badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2.     badanie rocznych sprawozdań (bilansów) oraz zgłaszanie WALNEMU ZGROMADZENIU wniosków w tych sprawach,

3.     składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4.     przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5.     wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

6.     zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w § 24 pkt. 4 i 5.

2.     Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

 

 

D. SĄD CECHOWY

 

§ 39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła i innej działalności gospodarczej.

 

§ 40

1.     SĄD CECHOWY składa się z 3-5 członków wybieranych przez WALNE ZGROMADZENIE spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Sądu Cechowego razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos.
O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru wszystkich członków Sądu Cechowego, stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 2 zdanie drugie STATUTU.

2.     SĄD CECHOWY wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

3.     W razie zdekompletowania składu Sądu Cechowego, stosuje się odpowiednio § 31.

 

§ 41

1.     SĄD CECHOWY rozpatruje sprawy na wniosek ZARZĄDU lub z własnej inicjatywy.

2.     SĄD CECHOWY orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 42

1.     SĄD CECHOWY może orzekać następujące kary:

1.     upomnienie,

2.     naganę,

3.     pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku,

4.     pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5.     wykluczenie.

2.     W przypadku rozpatrywania sprawy członka, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary, zgłosić wniosek o odwołanie w pełnionej funkcji w organach statutowych.

3.     W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

1.     Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1.     popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2.     umyślne działanie na szkodę Cechu,

3.     uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,

4.     naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej,

5.     stwierdzonych istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych.

 

§ 44

1.     Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2.     Orzeczenia Sądu odwoławczego są ostateczne.

 

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do ZARZĄDU CECHU.

 

§ 46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez WALNE ZGROMADZENIE.

 

 

V SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

 

§ 47

1.     Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło i inną działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.

2.     Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody mogą tworzyć sekcje zawodowe.

3.     W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na WALNE ZGROMADZENIE wybierają sekcje wskazane w § 23.

4.     Powoływanie sekcji należy do właściwości ZARZĄDU.

5.     Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

6.      Do zadań sekcji należy:

1.     oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2.     prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,

3.     wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4.     otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy prowadzącym nowe zakłady,

5.     aktywizowanie członków Cechu do działalności społecznej,

7.     Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

8.     Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 

§ 48

1.     Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisję kontroli społecznej i komisję d/s skarg i wniosków, inne komisje pomocne w realizacji zadań statutowych.

2.     Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

3.     Kadencja komisji jest równa kadencji ZARZĄDU.

§ 49

1.     W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2.     Komisje mogą korzystać, za zgodą ZARZĄDU, z opinii rzeczoznawców.

 

§ 50

1.     Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu.

2.     W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę członkowi Cechu na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nimi i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

 

§ 51

Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

 

§ 52

Tryb pracy i szczegółowe zadania KOMISJI określa Zarząd Cechu.

 

 

VII ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 

§ 53

1.     Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.

2.     Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez WALNE ZGROMADZENIE CECHU. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

3.     Zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala WALNE ZGROMADZENIE (§ 21 ust. 1 pkt. 4)

4.     Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na działalność statutową.

 

§ 54

Cech będąc członkiem organizacji wymienionych w § 4 Statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej. Przynależność organizacyjna Cechu do danej organizacji i wydatki z nią związane powinny uwzględniać zadania określone w § 5 STATUTU.

 

VIII BIURO CECHU

 

§ 55

1.     Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na podstawie organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organu Cechu.

2.     Dyrektor biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

3.     W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, DYREKTOR BIURA CECHU powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

4.     Dyrektor biura bierze udział w obradach WALNEGO ZGROMADZENIA oraz w posiedzeniach ZARZĄDU z głosem doradczym.

5.     Dyrektor biura odpowiada za pracę biura przed ZARZĄDEM CECHU.

 

§ 56

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest DYREKTOR BIURA CECHU.

 

 

IX REPREZENTACJA CECHU

 

§ 57

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§ 58

1.     Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez Dyrektora biura pracownikiem biura Cechu.

2.     Zarząd Cechu może udzielić DYREKTOROWI BIURA CECHU pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

X POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 59

1.     Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do WALNEGO ZGROMADZENIA.

2.     Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3.     WALNE ZGROMADZENIE rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu.

4.     Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

5.     Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.


XI LIKWIDACJA CECHU

 

§ 60

1.     Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały WALNEGO ZGROMADZENIA, powziętej większością 3/4 głosów.

2.     Uchwała o której mowa w pkt. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, termin jego zakończenia, obowiązki zarządu lub likwidatora oraz wskazuje przeznaczenie majątku Cechu.

3.     Likwidatorami Cechu są członkowie zarządu Cechu, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia o likwidacji nie postanowi inaczej.

4.     Majątek Cechu może zostać przeznaczony na rzecz jego członków lub innej Organizacji rzemieślniczej, albo na określony cel społeczny.


XII PRAWOMOCNOŚĆ UCHWAŁ

 

§ 61

1.     Zmiany STATUTU nie wywołują skutków prawnych przed wpisaniem stosownej uchwały WALNEGO ZGROMADZENIA oraz jednolitego tekstu Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.     Termin wejścia w życie uchwały WALNEGO ZGROMADZENIA CECHU określa każda prawomocna uchwała.

 
Załączniki:
attachment Statut (S T A T U T.doc)