Wytyczne w sprawie COVID-19


    1. CZĘŚĆ OPISOWA.


Celem niniejszych wytycznych jest pomoc pracownikom w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy w związku z PANDEMIĄ COVID-19.


a/ Minimalizowanie narażenia na COVID-19 w miejscu pracy.


- wykonywać tylko kluczowe prace, jeżeli jest to możliwe świadczyć pracę zdalnie, minimalizować obecność osób trzecich,

- należy redukować na tyle na ile jest to możliwe KONTAKT FIZYCZNY między pracownikami / np. podczas spotkań, przerw/.

W przypadku pracowników, których członkowie rodzin są narażeni na duże ryzyko może wystąpić konieczność korzystania z telepracy,

- należy wyeliminować lub ograniczyć FIZYCZNĄ INTERAKCJĘ z i pomiędzy klientami, interesantami / dystans społeczny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz lokali/,

- kierowcom zapewnić ŻEL i CHUSTECZKI dezynfekujące, towary powinny być odbierane i dostarczane na zewnątrz budynku,

- należy umieścić nieprzepuszczalną przegrodę między pracownikami, w szczególności jeśli nie jest możliwe zachowanie odległości DWÓCH METRÓW, przegrody przy użyciu folii, ścianek działowych, regałów itp.

- jeśli nie można uniknąć bliskiego kontaktu, należy ograniczyć go do maksymalnie 15 MINUT, przerwy na posiłki tak zorganizować aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym i kuchni.

W SZATNI i ŁAZINCE powinien przebywać w tym samym czasie tylko 1 PRACOWNIK. Na głównych drzwiach należy umieścić znak wskazujący, że jedna z toalet jest ZAJĘTA, tak aby w tym czasie wchodził tylko JEDEN pracownik.

- w odpowiednich miejscach należy zapewnić mydło i wodę lub środek do dezynfekcji rąk i zalecić pracownikom częste mycie rąk. Przeprowadzać częste czyszczenie blatów, klamek, narzędzi i innych często dotykanych powierzchni,

- unikać nadmiernego obciążenia personelu sprzątającego , zlecać pracownikom aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Należy zapewnić im CHUSTECZKI dezynfekujące i WORKI FOLIOWE na kosze do śmieci.

- przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk,

- należy ułatwić korzystanie pracownikom z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, zachęcać pracowników aby jeśli jest to możliwe przychodzili do pracy pieszo,

- należy wprowadzić politykę elastycznych urlopów i pracy zdalnej.


b/ Zarządzanie personelem pracującym w domu.

Sugestie służące ograniczeniu zagrożeń dla pracowników, którzy nie mieli możliwości właściwego przygotowania swojego miejsca pracy w domu.

- pozwolić pracownikom na tymczasowe zabranie do domu urządzeń z których korzystają w pracy / komputer, drukarka, monitor, klawiatura, fotel, lampa/, rejestrować wydane przedmioty,

- zapewnić telepracowników w wytyczne dotyczące stanowiska z uwzględnieniem zasad ergonomii / odpowiednia sylwetka, częsty ruch/,

- zachęcać pracowników do regularnych przerw / co około 30 minut/ podczas których mogą odejść od stanowiska i poruszać się,

- należy zapewnić dobrą komunikację na wszystkich szczeblach uwzględniającą pracowników świadczących pracę z domu,

- nie należy lekceważyć ryzyka wystąpienia u pracownika poczucia odizolowania i presji, która w przypadku braku wsparcia mogą prowadzić do problemów psychicznych. Ważna jest efektywna komunikacja i wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników. Utrzymanie nieformalnych kontaktów ze współpracownikami.

- należy pamiętać że pracownicy mogą mieć partnerów, którzy także świadczą telepracę, lub dzieci które wymagają opieki, osoby starsze itp. W tych okolicznościach menadżerowie, przełożeni, pracodawcy muszą być elastyczni w zakresie czasu pracy oraz ich produktywności,

- należy pomóc pracownikom w ustanowieniu zdrowotnych granic pomiędzy pracą a czasem wolnym poprzez przekazanie precyzyjnej informacji, kiedy oczekuje się ich pracy i dostępności.

c/ Opieka nad pracownikami którzy zachorowali.

Pracownicy, którzy przeszli ciężką postać choroby mogą wymagać szczególnej uwagi, nawet po uznaniu ich za zdolnych do pracy. Może być koniecznym dostosowanie ich pracy oraz zwolnienie na czas fizjoterapii. Lekarz medycyny pracy powinien wyrazić swoje stanowisko w spawie trybu i czasu jego powrotu do pracy.

- OSŁABIENIE MIĘŚNI. Jest poważniejsze im dłuższy pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej. Zmniejszona wydolność mięśniowa objawia się również z problemami z oddychaniem.

- PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ I KONCENTRACJĄ. Dolegliwości te pojawiają się po jakimś czasie. Nie zawsze są one rozpoznawane po rozpoczęciu pracy. Objawy widoczne w pracy to problemy z pamięcią i koncentracją, trudności z właściwą realizacją zadań oraz obniżona umiejętność rozwiązywania problemów.

- DŁUGI CZAS NA WZNOWIENIE PRACY. Wiele osób po przejściu tej choroby ma problemy . Niektórzy potrzebują roku by wrócić do pracy


Lekarze medycyny pracy i służby zdrowia zawodowego są najlepszymi doradcami w zakresie sposobów opieki nad pracownikami którzy przeszli zakażenie oraz ich potrzeb związanych z przystosowaniem do pracy. Należy do tego problemu podchodzić delikatnie z poszanowaniem zasad prywatności i poufności wobec tych pracowników.

OSOBY KTÓRE PRZEBYŁY COWID-19 MOGĄ BYĆ OFIARAMI STYGMATYZACJI I DYSKRYMINACJI.

Zaangażowanie pracowników w ocenę zagrożeń i tworzenie właściwych rozwiązań jest istotnym aspektem dobrych praktyk bezpieczeństwa i zdrowia.