REGULAMIN

nadawania

Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

 

I Zasady ogólne

§ 1

1.      Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego nadawane są przez Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zwane dalej Odznakami.

2.      Wzór Odznaki przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a wzór Legitymacji przedstawia Załącznik nr 2.

 

§ 2

Odznaka nadawana jest:

1.     Rzemieślnikom za aktywną działalność na rzecz rozwoju rzemiosła gorzowskiego przy minimum 3-letnim stażu członkowskim w Cechu.

  1. Przedstawicielom życia społeczno-politycznego i gospodarczego z tytułu aktywnego wspierania działań gorzowskiego środowiska rzemieślniczego.

3.     Pracownikom Cechu, za sumienną pracę na rzecz organizacji rzemieślniczej po uzyskaniu minimum 4-letniego stażu pracy w Cechu.

4.     Pracownikom zakładów rzemieślniczych za pracę z minimum 4-letnim stażem pracy u wnioskodawcy.

5.     Wyróżniającym się uczniom w nauce zawodu np. za udział w konkursach i zajęcie czołowych miejsc przynajmniej na szczeblu izbowym. Uczeń powinien wyróżniać się wzorową frekwencją i powinien by zatrudniony w zakładzie zrzeszonym w Cechu.

 

II Tryb nadawania odznaczenia

§ 3

1.      Odznaczenie nadawane jest przez Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. na wniosek:

a)    członka Zarządu,

b)    Komisji Rewizyjnej

c)    co najmniej 3 członków Cechu.

d)    Rzemieślnika w przypadku swoich pracowników i uczniów.

e)    dyrektora szkoły, w której uczeń pobiera naukę teoretyczną.

2.      W uzasadnionych przypadkach o odznaczenie może wnioskować Zarząd Cechu na swoim posiedzeniu, wówczas nie mają zastosowania przepisy § 3 ust. 1. Zarząd w tej sprawie podejmuje uchwałę i fakt ten powinien by odnotowany w protokole.

3.      Wniosek o nadanie odznaczenia należy składać do Biura Cechu minimum 30 dni przed planowanym wręczeniem.

4.      Wniosek rozpatrywany jest przez Zarząd Cechu.

5.      Odznaka za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego powinna być nadawana z zachowaniem ustaleń zawartych w § 2.

6.      Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7.      Odznaczenie takie można nadać tylko jeden raz.

 

III Dekoracja

§ 4

1.     Akt dekoracji ma charakter uroczysty. Odznakę wręcza się podczas Walnego Zgromadzenia lub innych uroczystości rzemieślniczych i innych spotkań okolicznościowych w szkole lub w gminie.

2.     Uroczystego aktu dekoracji dokonuje Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. W szczególnych sytuacjach aktu dekoracji może dokonać upoważniony przez Zarząd lub Starszego członek Zarządu.

3.     Akt dekoracji obejmuje wręczenie Odznaki wraz z Legitymacją.

4.     Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

 

 

IV Przepisy końcowe

§ 5

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. prowadzi rejestr osób wyróżnionych odznaczeniem.

 

§ 6

1.     Koszty związane z wykonaniem Odznaczenia pokrywane są przez Cech.

2.     a) W przypadku zniszczenia, zagubienia Odznaki lub Legitymacji ich duplikat może zostać wydany odpłatnie na wniosek wnioskującego.

b) Wydanie duplikatu Legitymacji, Odznaki powinno być odnotowane w rejestrze.

c) W uzasadnionych przypadkach Cech może pokryć koszty odznaczenia z własnych środków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

  1. Cennik obciążania wnioskodawców i wydawania duplikatów stanowił Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 01.10.2019 r.                    

 

 

Wykaz załączników:

1.      Załącznik nr 1 - Wzór Odznaki

2.      Załącznik nr 2 - Wzór Legitymacji

3.      Załącznik nr 3 - Wniosek o nadanie odznaczenia

4.      Załącznik nr 4 - Cennik.Załącznik nr 3

do Regulaminu nadawania

Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

..........................................................

Pieczęć wnioskodawcy

występującego o nadanie Odznaki

 

 

 

WNIOSEK

 

o nadanie

Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

dla:

 

1. Nazwisko i imię .......................................................................................................................

2. Miejsce i data urodzenia ..........................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania ..............................................................................................................

4. Wykonywane rzemiosło lub zawód .........................................................................................

5. Miejsce pracy ...........................................................................................................................

6. Przynależność do organizacji rzemieślniczej / Okresy zatrudnienia oraz stanowiska pracy w organizacjach rzemieślniczych (dot. pracowników cechów, pracowników zakładów rzemieślniczych oraz uczniów)*:

do ............................................................................................. od ..................... do ....................

do ............................................................................................. od ..................... do ....................

7. Funkcje pełnione w organach statutowych organizacji samorządu rzemiosła (dot. rzemieślników – członków organizacji rzemieślniczych):

.................................................................................................. od ..................... do ....................

.................................................................................................. od ..................... do ....................

.................................................................................................. od ..................... do ....................

.................................................................................................. od ..................... do ....................

.................................................................................................. od ..................... do ....................

8. Uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Proponowany termin i miejsce wręczenia odznaczenia: .........................................................

.......................................................................................................................................................

 

Potwierdza się zgodność ww. danych ze stanem faktycznym.

 

Gorzów Wlkp., dnia .....................................

                                                                       …......................................................................

                                                                       …......................................................................

…......................................................................              (podpisy i pieczęcie osób wnioskujących)

 

Decyzja Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

 

Zarząd po przeanalizowaniu wniosku postanawia przyznać odznakę / nie przyznawać odznaki z powodu*: …………………………………………………..……………………………….....   …………………………………………………………………………………………………...

 

Gorzów Wlkp., dnia ………………………..

 

 

….................................................................              ....................................................................        (podpis Sekretarza)                                                   (podpis Starszego Cechu)

 

 

 

 

Odznakę wręczono dnia ………………………….. podczas ………………………............

…………………………………………………………………………………………………...

w …………………………………………….. z Legitymacją z nr …………………………….

 

...................................................................

   (podpis dyrektora Biura Cechu)   

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Regulaminu nadawania

Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego


Cennik


 

1. Wydanie duplikatu Legitymacji

Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

zniszczonej lub zagubionej na wniosek osoby odznaczonej                                      - 10 zł

 

 

2. Wydanie duplikatu Odznaki

za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

zniszczonej lub zagubionej na wniosek osoby odznaczonej                                      - 25 zł

 
Załączniki:
attachment Wniosek (3. Wniosek do Regulaminu nadawania odznak.doc)