Klauzula informacyjna


Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych.


Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Obotrycka 8 (zwany dalej Administratorem).

Można się z nami skontaktować w siedzibie, listownie lub osobiście pod adresem e-mail: cech@gorzow.pl, cechgorzow@interia.pl lub tel.: 95 720 30 31.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w siedzibie firmy, a także pod adresem j.w.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

1. prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (art. 6 ust 1 lit b RODO),

2. monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO),

3. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO),

4. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) ,

5. wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO) ,

6. marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, z którymi Administrator  współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami w oparciu o odrębnie udzielone przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO);

 

Przetwarzanie na podstawie uzasadnionych interesów Administratora

Szanując Państwa prawa i wolności oraz interesy Administratora polegające na ciągłym dążeniu do podniesienia jakości świadczonych usług uznaliśmy, że sporadyczne kontaktowanie się w celu monitorowania jakości świadczonych usług w tym badania Państwa losów zawodowych, nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność, ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości.

Decydując się na takie działanie uwzględniliśmy następujące okoliczności:

·składając wniosek (formularz), zawarli Państwo umowę na świadczenie określonej usługi wobec tego to naturalne, że oczekiwaliście Państwo jej realizacji;

·oczywistym jest również, że Administrator dba i dąży do podwyższania jakości świadczonych usług, a Państwo będziecie najlepszym ich recenzentem;

·jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uznaliśmy, że będziecie zainteresowani pozostałą naszą ofertą i realizowanymi usługami. 

W ramach marketingu i monitoringu naszych usług i podmiotów trzecich, nie przekazujemy nikomu Państwa danych osobowych, w ten sposób ograniczamy krąg osób mających do nich dostęp.

Zapewniamy przy tym, że ochronimy Państwa prywatność, poprzez:
-- korzystanie jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Państwa życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy pracy, a nie życie prywatne;
-- korzystamy jedynie z danych, które Państwo powierzyli nam w trakcie zlecania wykonania usługi.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

1. podmioty, z którymi Administrator  współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z realizacją usługi;

2. podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);

3. podmioty świadczące na rzecz Administratora  czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;

4. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

5. inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których Administrator  prowadzi swoją działalność;

6. odbiorcy z obszaru EOG, w ramach ratyfikowanych przez Administratora porozumień, bez Państwa zgody nie będą udostępniane dane osobowe poza obszar EOG.

 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania.

Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności;

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na podstawie RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu;

6. prawo do przenoszenia danych;

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale proszę wziąć pod uwagę, że są one niezbędne do realizacji przez Administratora usług.

 

Zautmatyzowane podejmowanie decyzji.

W stosunku do Państwa danych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.