WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
zawiadamiamy, że zgodnie z § 24 i 25 Statutu Cechu, na podstawie Uchwały Zarządu Cechu z dnia 07.03.2019 roku oraz Zarządu Funduszu Pośmiertnego z dnia 12.03.2019 r. zwołuje się:


Walne Zgromadzenie Członków

w dniu 16.05.2019 r. o godz. 11:00,


a w przypadku braku frekwencji w dniu 16.05.2019 r. o godz. 11:15,  które będzie władne podejmować wiążące uchwały niezależnie od liczby przybyłych członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w świetlicy „Domu Rzemiosła” przy ul. Pionierów 1 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz przyjęcie Regulaminu obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

6. Sprawozdania organów samorządowych:

a/ Zarządu,     

b/ Komisji Rewizyjnej,

c/ Sądu Cechowego,

d/ Zarządu Funduszu Pośmiertnego.

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok oraz przedstawieni projektu podziału czystej nadwyżki.

8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium jego członkom,

b/ przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c/ przyjęcia sprawozdania Funduszu Pośmiertnego i udzielenia absolutorium jego Zarządowi;

d/ zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2018 rok,

e/ podziału czystej nadwyżki za 2018 rok.

10. Wybory Starszego Cechu.

11. Przedstawienie planu finansowego na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ planu finansowego na 2019 rok,

b/ upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek,

c/ upoważnienia Zarządu do ustalania wysokości opłat i stawek za świadczenia Cechu oraz ich obniżania.

13. Wybory:

a/ członków Zarządu, 

b/ członków Komisji Rewizyjnej,

c/ członków Sądu Cechowego,

d/ Zarządu Funduszu Pośmiertnego.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Odczytanie i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

16. Zakończenie.

 

Sprawozdanie Zarządu Cechu, zamknięcia rachunkowe za 2018 r., projekty podstawowych uchwał, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin obrad wyłożone są do wglądu w biurze Cechu w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że członkowie Cechu, którzy zalegają z opłatą składek cechowych powyżej 3-ch miesięcy, są pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.