ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY

I KODEKSIE PRACY W 2019 r.

(Obowiązują 1 stycznia 2019 r.)

 

1. Kwota minimalnego wynagrodzenia należnego w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 14,70 zł brutto. Wskutek podwyższenia wynagrodzenia minimalnego za pracę nastąpi odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy czy odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

2. Zmieniła się forma wypłaty wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynagrodzenie będzie wypłacane na konto bankowe wskazane przez pracownika. Jeżeli natomiast pracownik chce, aby wynagrodzenie było mu wypłacane do rąk własnych powinien złożyć stosowny wniosek.

W przypadku pracowników, którzy dotychczas pobierali wynagrodzenie w gotówce pracodawca musi w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.:

- powiadomić o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego na który będzie wypłacane wynagrodzenie, albo

- złożenia wniosku dot. dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.

Na jedno z tych działań pracownik będzie miał 7 dni od momentu otrzymania informacji od pracodawcy.

 

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej (rozporz. MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. Dz.U. poz. 2369).

Ważniejsze zmiany to:

a) możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akt osobowych w formie elektronicznej - wybór należy do pracodawcy,

b) utworzenie nowej części akt osobowych „D” w których należy gromadzić dokumenty związane z poniesieniem odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej przez pracownika,

c) rozszerzona została lista dokumentów jakie trzeba przechowywać w pozostałych częściach akt np.:

- gromadzenie skierowań na badania lekarskie,

- oświadczeń o zapoznaniu się pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą zakładu itd.

W oddzielnie dla każdego pracownika należy prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy np.:

- kart i wniosków urlopowych,

- ewidencja czasu pracy musi zawierać m.in. informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zatrudnionego w danym dniu,

- wnioski pracownika dot. stosowania określonych systemów i rozkładów czasu pracy, itp.

 

4. Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wraz ze świadectwem pracy wydać pracownikowi - w postaci papierowej lub elektronicznej - informację o:

a) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,

b) możliwości odbioru przez pracownika jego akt do końca miesiąca kalendarzowego po upływie okresu przechowywania dokumentacji, lub o jej zniszczeniu w razie nieodebrania w określonym czasie.

Zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej powinno być doręczone pracownikowi za pokwitowaniem.

Odbiór dokumentacji powinien nastąpić osobiście, również za pokwitowaniem.

 

4. Skrócony został okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dotychczas wynosił on 50 lat, licząc od ustania stosunku pracy. Okres ten został skrócony i aktualnie wynosi 10 lat i dotyczy pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

 

5. Współczynnik urlopowy do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu wypoczynkowego zwany dalej „współczynnikiem urlopowym” wyniesie w 2019 r. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 20,92.

 

6. Przypomina się o obowiązku przekazania pracownikom informacji (do dnia 31 stycznia 2019 r.) o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego.

 

Opracował:

Specjalista bhp CRziP i Dyrektor Biura CRziP