Obowiązujące w 2017 r.


Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2017 do  31.12.2017

Okres

1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Kwota wynagrodzenia

2.000 zł

2.000 zł (proporc.do wymiaru etatu.)

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1456)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).Skala podatkowa

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2009 do  31.12.2017

Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 ,2017r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 


Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł02gr

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Dz.U z 2016r.poz2032,ost.zm. w Dz.U.z 2017r.poz 60

Kwota wolna od podatku w 2017r wynosi maksymalnie  do 6,600zł. Podstawa obliczenia podatku do 6600zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1188zł ponad 6600zł do

11000zł kwota zmniejszenia podatku wynosi 1188zł – [631,98zł x(podstawa obliczenia podatku – 6600zł):4400zł]  ponad 11000złdo 85528zł kwota zmniejszenia podatku wynosi 556,02zł. ponad 85528zł do 127000zł kwota zmniejszenia podatku wynosi 556,02zł – [556,02złx (podstawa obliczenia podatku – 85528zł):41472zł] ponad 127000zł brak kwoty zmniejszającej podatek.

Podstawa Prawna  Art.27 ust.1 Ustawy o PIT.

 


Koszty uzyskania przychodów

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2013 do  31.12.2017

1.1. Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015 i 2016 , 2017 roku

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż

1.335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

111,25

2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż

1.668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

139,06

2.502,56

 

1.2. Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 , 2016 i 2017r.

Lp.

Tytuł przychodów uzyskiwanych przez twórcę

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015 ,2016 i 2017 r.

1

zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

42.764 zł

2

opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3

korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

 

 

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

- zastosowania normy procentowej, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź

- limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Podstawa prawna: Art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz.2032;ost.zmiana w Dz.U.poz.2048).Wysokość stóp procentowych i źródła finansowania

 

okres obowiązywania:  

od  1.02.2012 nadal

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

pracodawca

pracownik

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

chorobowe

-

2,45%

wypadkowe

x*)

-

zdrowotne

-

9,00%

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowejKwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2017 do  31.12.2017

127.890 zł

(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1188)   

 

 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2017 do  31.12.2017

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o sus. Tak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o sus. Wynagrodzenie to w 2016 r. wynosi 4.263 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1227).

Okres

1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
(zł)

Kwota 250% ww. wynagrodzenia

10.657,50zł

Źródło:

(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1227)

 

 

 

 

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

 

okres obowiązywania:  

od  1.10.2015 do  31.12.2015

Okres

01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia,
włącznie z wypłatami z zysku,
z poprzedniego kwartału (zł)

4.404,17

Stawka %

9

Kwota (zł)

396,38

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2017 r. poz. 53)

 

 

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

okres obowiązywania:  

od  1.04.2015

1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,80%.

2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.

3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,80%.

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

11

3,06

3

Rybactwo

A-03

7

2,00

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

13

3,60

6

Górnictwo rud metali

B-07

12

3,33

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

8

2,26

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

9

2,53

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

6

1,73

10

Produkcja napojów

C-11

6

1,73

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

1,47

13

Produkcja odzieży

C-14

3

0,93

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do

wyplatania

C-16

8

2,26

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

6

1,73

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

4

1,20

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

6

1,73

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

6

1,73

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

1,20

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

6

1,73

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

8

2,26

23

Produkcja metali

C-24

10

2,80

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

7

2,00

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

4

1,20

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

7

2,00

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

6

1,73

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

7

2,00

30

Produkcja mebli

C-31

6

1,73

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

6

1,73

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

5

1,47

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

6

1,73

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

4

1,20

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

5

1,47

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

7

2,00

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

5

1,47

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

45

Transport wodny

H-50

6

1,73

46

Transport lotniczy

H-51

3

0,93

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

5

1,47

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

3

0,93

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

5

1,47

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

1

0,40

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

3

0,93

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1242 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).Stopy procentowe składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2017 do  31.12.2017.

1) Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy

Okres

od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Stawka %

2,45

Podstawa prawna:

( Dz. U. z 2017r. poz. 108)

2) Stopa procentowa składki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Okres

od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Stawka %

0,10

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2017r. poz. 108)

Uwaga: Składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co  najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni.

WAŻNE!!!

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) spoczywa na pracodawcach podlegających ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.). A są nimi pracodawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, ze zm.), którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych dotyczy pracodawców będących osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, jeżeli odrębne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia ich upadłości i przewidują możliwość ich likwidacji.


W konsekwencji składek nie opłacają pracodawcy, wobec których odrębne przepisy nie przewidują możliwości ogłoszenia ich upadłości. Nie można jej ogłosić np. wobec osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, ze zm.), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych.

 

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2010

Okres

od 1.01.2010 r. nadal

stawka %

1,5

Podstawa prawna:

(Dz.U. z 2015 r. poz.965 ze zm.)

Uwaga: Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

- urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

- wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 ze zm.).

Ponadto opłaca się ją za:

- pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac górniczych o których mowa w art. 50c ustawy emerytalnej, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,

- zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Składkę za ww. osoby finansuje w całości płatnik składek.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Te osoby są obowiązane do opłacania za siebie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 


Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

 

okres obowiązywania:  

od  14.11.2007

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382

 

podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

 

 

Ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej

 

okres obowiązywania:  

od  1.03.2013 nadal

 

 

Dieta (pełna)

30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6,00 zł

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).Ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej

 

okres obowiązywania:  

od  1.03.2013 nadal

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg
w poszczególnych państwach

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

45

180

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

88

250

10

Austria

EUR

52

130

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

48

160

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czechy

EUR

41

120

23

Dania

DKK

406

1.300

24

Egipt

USD

55

150

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

41

100

27

Etiopia

USD

55

300

28

Finlandia

EUR

48

160

29

Francja

EUR

50

180

30

Grecja

EUR

48

140

31

Gruzja

EUR

43

140

32

Hiszpania

EUR

50

160

33

Indie

EUR

38

190

34

Indonezja

EUR

41

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

41

95

37

Irlandia

EUR

52

160

38

Islandia

EUR

56

160

39

Izrael

EUR

50

150

40

Japonia

JPY

7.532

22.000

41

Jemen

USD

48

160

42

Jordania

EUR

40

95

43

Kambodża

USD

45

100

44

Kanada

CAD

71

190

45

Katar

EUR

41

200

46

Kazachstan

EUR

41

140

47

Kenia

EUR

41

150

48

Kirgistan

USD

41

150

49

Kolumbia

USD

49

120

50

Kongo,
Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

51

Korea Południowa

EUR

46

170

52

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

170

53

Kostaryka

USD

50

140

54

Kuba

EUR

42

110

55

Kuwejt

EUR

39

200

56

Laos

USD

54

100

57

Liban

USD

57

150

58

Libia

EUR

52

100

59

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

60

Litwa

EUR

39

130

61

Luksemburg

jak w Belgii

62

Łotwa

EUR

57

132

63

Macedonia

EUR

39

125

64

Malezja

EUR

41

140

65

Malta

EUR

43

180

66

Maroko

EUR

41

130

67

Meksyk

USD

53

140

68

Mołdowa

EUR

41

85

69

Monako

jak we Francji

70

Mongolia

EUR

45

140

71

Niderlandy

EUR

50

130

72

Niemcy

EUR

49

150

73

Nigeria

EUR

46

240

74

Norwegia

NOK

451

1.500

75

Nowa Zelandia

USD

58

180

76

Oman

EUR

40

240

77

Pakistan

EUR

38

200

78

Palestyńska Władza Narodowa

jak w Izraelu

79

Panama

USD

52

140

80

Peru

USD

50

150

81

Portugalia

EUR

49

120

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

275

83

Rosja

EUR

48

200

84

Rumunia

EUR

38

100

85

San Marino

jak we Włoszech

86

Senegal

EUR

44

120

87

Republika Serbii
i Republika Czarnogóry

EUR

40

100

88

Singapur

USD

56

230

89

Słowacja

EUR

43

120

90

Słowenia

EUR

41

130

91

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

- Nowy Jork
- Waszyngton

USD

59

200

350
300

92

Syria

USD

50

150

93

Szwajcaria

CHF

88

200

94

Szwecja

SEK

459

1.800

95

Tadżykistan

EUR

41

140

96

Tajlandia

USD

42

110

97

Tanzania

USD

53

150

98

Tunezja

EUR

37

100

99

Turcja

USD

53

173

100

Turkmenistan

EUR

47

90

101

Ukraina

EUR

41

180

102

Urugwaj

USD

50

80

103

Uzbekistan

EUR

41

140

104

Wenezuela

USD

60

220

105

Węgry

EUR

44

130

106

Wielka Brytania

GBP

35

200

107

Wietnam

USD

53

160

108

Włochy

EUR

48

174

109

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

110

Zimbabwe

EUR

39

90

111

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

200

112

Państwa inne niż wymienione w lp.1-111

EUR

41

140

Przy podróżach do:

- Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

- Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,

- Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

 

 

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

 

okres obowiązywania:  

od  14.11.2007

Okres /
Pojemność silnika

od 14.11.2007 nadal

do 900 cm3

powyżej 900 cm3

limit 300 km

156,42

250,74

limit 500 km

260,70

417,90

limit 700 km

364,98

585,06

Uwaga: Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

·        300 km - do 100 tys. mieszkańców,

·        500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

·        700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ost. Zm. W Dz. U. z 201r. nr 61 poz. 308

 

 

 

 

 

 

                          POZOSTAŁE  ZMIANY - LIMITY

 

 

Limity na 2017 rok

 

Zarówno ustawy podatkowe (tj. PIT, CIT oraz VAT), jak i ustawa o rachunkowości określają

Limity wyrażone w euro, których nieprzekroczenie warunkuje możliwość  korzystania  w kolejnym roku podatkowym /obrotowym z określonych rozwiązań  czy uproszczeń. Niekiedy zaś ich przekroczenie powoduje powstanie dodatkowych obowiązków , np. konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przeliczenie kwot limitów wyrażonych w  euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy  października roku  podatkowego/obrotowego. 

W 2016r. 1 roboczy dzień  października przypadł na 3 października 2016r. Średni kurs  euro NBP z tego dnia wyniósł 4,2976zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2016) i według tego kursu należy przeliczać ustawowe limity. Dodajemy, że w przypadku wybranych limitów dokonuje się zaokrąglenia do 1.000zł.

 

 

1. Limity dla celów VAT

 

W ustawie o VAT  wartości  wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników

 

Zgodnie z art. godnie z art.T  o VAT wartości  wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. P/2016) i według tego kursu należy przeliczać ustawowe 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego podatnika  rozumie się  podatnika  VAT:

  1) u którego wartość sprzedaży ( wraz z kwotą podatku ) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości  1.200.000 euro. ( 5.157.000zł )

 

  2) Prowadzącego przeds.maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi , będącego agentem, zleceniobiorcą  lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym  charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji  lub innych postaci wynagrodzenia  za wykonainie usługi (wraz z kwotą podatku)  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym  wyrażonej w złotych  kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Zatem w 2017r. małym podatnikiem  jest: -  podatnik u którego wartość sprzedaży brutto w 2016r. nie przekroczyła  5.157.000zł (1.200.000 euro x 4,2976zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000zł). – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, itp., u którego kwota prowizji brutto za wykonane usługi w 2016r. nie przekroczyła 193.000zł (45.000euro x 4,2976zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000zł).

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń, tj. rozliczać VAT:

   1) według tzw. metody kasowej (art. 21 ustawy o VAT).

   2) kwartalnie  (art.103 ust.2 ww. ustawy) – z  pewnymi ograniczeniami, o których mowa

w art. 99 ust.3a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od  1 stycznia  2017r.

 

    

 

2.   Limity dla celów podatku dochodowego

 


Mały podatnik dla celów podatku dochodowego w 2017r 

 

Małym podatnikiem , podobnie jak dla celów VAT , jest podatnik , u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku  od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty  odpowiadającej  równowartości 1.200.000 euro. Zatem w 2017r status małego podatnika ma podatnik , u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku ) nie przekroczyła w 2016r kwoty 5.157zł (1.200.000x 4,2676 zł/euro, po zaokrągleniu do 1000zł)

 

Posiadanie statusu małego podatnika uprawnia do :

-  uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (art.25 ust.1b-2 ustawy.o PDOP i  art.44ust.3g-3i ustawy o PDOF,

-  dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych , o których mowa  w art.16k ust. 7-13 ustawy o PDOP i odpowiednio w art. 22k ust.7-13 PDOF.

 

Limity dla celów stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowy limit przychodów uprawniających  przedsiębiorców do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . Limit ten został podwyższony ze 150.000euro do 250.000 euro (Dz.U. z 2016r poz. 2180 ze zm.  W wyniku tej zmiany  podatnicy mogą opłacać w 2017r. ryczałt ewidencjonowany , jeżeli ich przychody w 2016r. nie przekroczyły kwoty 1.074.400zł,

tj. 250.000 euro x 4,2976zł/euro (średni kurs NBP z 3.października 2016r.).

Z kolei do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni są w 2017r. wyłącznie

Podatnicy, których otrzymane w 2016r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki osób fizycznych nie przekroczyły kwoty stanowiącej 25.000 euro (jak w roku poprze). Limit ten w 2017r. wynosi 107.440zł.

 

3. Limity dla celów rachunkowości

 

Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy

otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz.2255), z dniem 1 stycznia 2017r. został

podwyższony – z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro – roczny  limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po osiągnięciu którego osoby fizyczne , spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym,  jeśli przychody netto ww. jednostek za 2016r. wynosiły co najmniej 8.595.200 zł.  tj. 2.000.000 euro x 4,2976 zł/euro (średni kurs NBP z 3 .10.2016r.),

 to od 1 stycznia2017r. jednostki te są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym podatnicy prowadzący w 2016r:

- podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF,

- księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o       rachunkowości i jeśli któreś z nich osiągną limit, wówczas od następnego roku muszą prowadzić księgi rachunkowe.